Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa pośrednictwa

Pytanie dotyczy zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej i sposobu dokumentowania przez ZLECENIOBIORCĘ usług pośrednictwa, świadczonych na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, przedmiotem których jest sprzedaż umów serwisowych w ramach Formuły Non Stop (sprzedaż dodatkowej GWARANCJI).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualny ...

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Jaka powinna być stawka podatku VAT na usługę pośrednictwa dla podmiotu z Włoch za pozyskanie dla niego kontrahenta na dostawę towarów ?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż zamierza zawrzeć umowę pośrednictwa z podmiotem zagranicznym z siedzibą we Włoszech. Przedmiotem umowy będzie pozyskanie dla tego podmiotu kontrahenta, który zaoferuje mu do sprzedaży określone towary. Podatnik już wie, iż kontrahent który zaoferuje do sprzedaży towary będące w zainteresowaniu podmiotu zagranicznego jest również podmio ...


Biuro podróży jako agent sprzedaje usługi transportu lotniczego. W chwili obecnej nie będzie już otrzymywać od przewoźnika lotniczego prowizji za wystawienie biletu. Opłata będzie pobierana bezpośrednio od usługobiorcy, tj. od klienta, na podstawie faktury VAT i nie zostanie ujęta w wartości biletu lotniczego. Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana ww. opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta na przeloty krajowe, a jaką na przeloty międzynarodowe?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 5.04.2004 r. (znak: US.III-443/7/2004) w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług wyjaśnia: Podatnik jako agent ...

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz 535), Spółka ma wątpliwości co do stosowania 0% stawki podatkowej w odniesieniu do usług pośrednictwa, usług agencyjnych związanych bezpośrednio z eksportem towarów m. in. do krajów Unii Europejskiej.

Odpowiadajac na zapytanie Spółki z dnia 21.04.2004 roku (wpływ do Urzędu 27.04.2004 roku), uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 roku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej opodatkowania usług bezpośrednio związanych ...

Jaką stawką VAT od 01.05.2004r. opodatkowane są usługi w ramach umowy agencyjnej pośrednictwa handlowego zawartej z firmą zagraniczną /Holandia/: - gdzie jest miejsce świadczenia usługi - czy w fakturze zastosować stawkę O% - czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa czy nabycie usługi - czy wystawiam dokument nakazujący nabywcy usługi odprowadzenie podatku VAT w Holandii ?

Miejscem wykonywania usługi pośrednictwa w dostawie towarów polegającej na wyszukiwaniu klientów w Polsce dla podatnika mającego siedzibę poza krajem jest Polska - zgodnie z art.27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.). Usługi takie podlegają w całości opodatkowaniu wg stawki 22%. Jeżeli jednak nabywca usługi podał dla tej czynności numer po ...

Czy w przypadku podania przez niemiecką firmę (kontrahenta) numeru, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby podatku VAT, usługa pośrednictwa w sprzedaży wycieczek, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

Wnioskująca Spółka podnosi, iż świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży wycieczek na rzecz organizatora imprez turystycznych mającego siedzibę w Niemczech. Usługi wykonywane są przez Spółkę lub subagentów na terenie kraju. Ponadto, w celu promocji Podatnik kupuje usługi marketingowe (ogłoszenia w prasie, reklamy w Internecie itp.). W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z zapytaniem, czy w przyp ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transport lotniczy krajowy i międzynarodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.02.2004 r., informuje: Wyżej wymienionym pismem spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT zastosować do opodatkowania opłat pobieranych przez agenta z tytułu sprzedaży biletów na transpo ...

Generowanie strony w 4 ms