Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gwarancje


Czy rezerwy tworzone przez Spółkę na zlecone a niezafakturowane usługi okresowych przeglądów oraz gotowości do napraw gwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w roku w którym dokonano sprzedaży tych urządzeń czy też w innym okresie?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 08.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w roku podatkowym sprzedaje ...


Czy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Wniosek Spółki dotyczy wymiany gwarancyjnej silnika w samochodzie należącym do Spółki dokonanej na terenie Niemiec przez podatnika podatku od wartości dodanej. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraj ...

Z treści złożonego pisma wynika, że podatnik ma wątpliwości czy otrzymanie od kontrahenta z państwa członkowskiego towaru w ramach gwarancji jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?

Podatnik otrzymał od kontrahenta z Włoch, zarejestrowanego dla celów dostaw wewnątrzwspólnotowych, w ramach gwarancji części zamienne do wcześniej sprowadzonej od niego maszyny. Dostawa jest dostawa bezpłatną, na fakturze dostawcy części są wycenione za adnotacją „tylko dla celów celnych”. Według podatnika transakcja jako transakcja bezpłatna nie powinna podlegać podatkowi od towarów i usług, gdyż ...

Czy otrzymanie towaru - w ramach bezpłatnej naprawy gwarancyjnej - od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej - stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe? Czy należy w księdzie przychodów i rozchodów odnotowywać tego typu zdarzenania z wartościami zerowymi?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa to ...

Czy w stosunku do wierzytelności za prowizję od udzielonej gwarancji bankowej wypłacanej na rzecz udziałowca mającego siedzibę w Niemczech mają zastosowanie przepisy wynikające z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., ...

Czy należy refakturować wykonane w sierpniu 2004r. prace naprawcze na Spółkę z o.o. AAA oraz rozliczyć tak powstałą należność z kwotami zatrzymanej kaucji gwarancyjnej i wykazać przychody w miesiącu wystawienia faktury VAT ("refaktura")?Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto faktur za refakturowne prace naprawcze w dacie wystawienia faktury na spółkę AAA Sp. z o.o?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. z dnia 08.03.2005r. (data wpływu do III MUS) o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej: zaliczenia do przychodów wartości refakturowanych kosztów, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na prace napra ...

Czy Agencja celna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłacone w związku z koniecznością pokrycia długu celnego za niewypłacalnego klienta?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwier ...

Czy pobranie kaucji, traktowanej jako suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we ...

Generowanie strony w 22 ms