Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: doradztwo

Podatnik, będąc zwolniony od podatku od towarów i usług ze względu na obroty (art. 14), w m-c sierpniu 2003 r., po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę doradztwa technicznego. W opinii podatnika, nie powinien - jako korzystający ze zwolnienia - wystawiać faktury z podatkiem należnym. W związku z powyższym podatnik uważa, że ma prawo do wystawienia faktury korygującej podatek należny i odzyskania wpłaconej kwoty.

Podatnik, u którego łączna wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wartości odpowiadającej kwocie 10.000 euro, jest zwolniony od podatku PTU, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy PTU. Jednak zwolnienie to, zgodnie z ust. 10 pkt 2 tego artykułu nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a tak ...

- czy usługi opracowywania planów modernizacji gospodarstwa rolnego polegającej na zakupie nowych ciągników i maszyn rolniczych wykonywane na zlecenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2003 r. (data wpływu do US 27.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r. (data wpływu do US 19.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z podanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi opracowywani ...


Przedmiotem działalności podatnika jest doradztwo w zakresie działalnosci zwiazanej z prowadzeniem interesów, zarzadzaniem i kierowaniem działalnością. Czy podatek VAT należy rozliczyć na zasadach ogólnych gdy faktura została wystawiona za miesiac styczeń 2004r. w dniu 31.01.2004r.?

Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a - 6. Zasadą jest więc ...

Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną w oparciu o zawartą umowę z dnia 01.12.2003r.? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest m.in. doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, zarządzaniem, kierowaniem działalnością gospodarczą. Na podstawie umowy z dnia 01.12.2003r. podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług będących przedmiotem umowy. Zgodnie z treścią umowy z dnia 01.12.2003r. charakter wykonywanych na jej podstawie usług polega na doradztwie w następującym zakresie:zarządzania operacyjnego i nadzoru nad następującymi obszarami spółki:-kwestie techniczne, sprzedaż bezpośrednia,-kontakty z partnerami handlowymi spółki (np. kontakty z nadawcami programów, spółdzielniami, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, itp.), -funkcjonowanie spółki zgodnie z istniejącymi przepisami prawa,-inne wynikające z bieżących problemów funkcjonowania spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscwy w Radomiu w zwiazku z udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu odpowiedzią z dnia 29.03.2004r. US 24/2150/4/2004 na zapytanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)do ...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów związanych z wyjazdami służbowymi jak też leasingu samochodu przy świadczeniu usług doradztwa technicznego na rzecz niemieckiej firmy. Usługi te wykonywane są na terenie Polski.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wykonywanie czynności wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ m.in. świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego.Zgodnie art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszo ...

Ze złożonego przez Panią pisma wynika iż prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rzeczoznawstwa w zakresie doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt a także związanym ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstw rolnych. Prosi Pani o udzielenie odpowiedzi czy prowadzona działalność podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwolnień od podatku od towarów i usług nie stosuje się wobec podatników świadczących usługi rzeczoznawstwa. Przepis ten ma decydujące znaczenia w zakresie opodatkowania powyższych usług. Wyjątek od zasady opodatkowania usług rzeczoznawstwa b ...

Czy usługa doradcza wykonana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22 %, czy też może zostać potraktowana jako praca wykonywana osobiście, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2004 r. i tym samym korzystająca ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 24.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o określenie stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych w ramach prowadzonej działalności brokerskiej usług ubezpieczenia oraz usług likwidacji szkód.W ocenie Pytającego, do wykonywanych usług powinno mieć zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z brzmieniem art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów, a także inne czynności wymienione w art. 2 ust. 3 cyt. ustawy. Od tej zasady ustaw ...

Prowadzę działalność gospodarcza w oparciu o umowy zawarte z kontrahentami polegającą na wykonywaniu zadań doradczych (a w 2003 r. również zadań zarządczych). W celu realizacji zadań firma moja od początku jej istnienia zatrudnia pracowników na stanowiskach: specjalista ds. organizacyjnych i administracyjnych, specjalista ds. księgowych i analiz ekonomicznych, specjalista ds. kontaktów z kontrahentami. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy wykonywane przeze mnie usługi należy traktować jako działalność gospodarczą, czy jako działalność wykonywaną osobiście ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 22.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym kwalifikacji uzyskiwanych przez Pana przychodów do źródeł przychodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy ...

Generowanie strony w 4 ms