Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność rolnicza

Czy odchów kurcząt ogólnoużytkowych przez okres dłuższy niż 2 miesiące jest działalnością rolniczą ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24 listopada 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

Czy będę opłacał podatki z tytułu sprzedaży miodu rozlanego w słoiki z własnej pasieki. Miód chce sprzedawać mój siostrzeniec na bazarze bez wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisem art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowa ...

Jednostka wynajmuje pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dzierżawi również grunt pod uprawy - tj. ogródki, na rzecz osób fizycznych. Pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych to komórki, w których lokatorzy przechowują m.in. węgiel. Podmiot zapytuje czy ww. usługi najmu i dzierżawy korzystają ze zwolnienia z VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W poz. 10 tegoż załącznika wymieniono "usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na włas ...

Czy z tytułu hodowli i odłowu raków istnieje obowiązek zgłaszania dochodów do urzędu skarbowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2003 r. w sprawie cyt. „Czy z tytułu hodowli i odłowu raków istnieje obowiązek zgłaszania dochodów do urzędu skarbowego?” – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz.176 ze zm.) o podatku dochodowym od osó ...


Czy w rozliczeniu podatkowym za 2003 rok mam uwzględnić dochód uzyskany ze sprzedaży byka?

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność rolniczą zdefiniowano w art. 2 ust. 2 ww. ustawy jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych l ...

Czy dochody osiągane z tytułu wydzierżawienia gruntów rolnych na cele rolnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik jest rolnikiem. Posiadane grunty rolne zamierza wydzierżawić na cele rolnicze pod uprawę zboża. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 5 ...

Możliwość kwalifikacji osiąganego przychodu oraz ponoszonych kosztów przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą, a także pozarolniczą.

Z treści pisma Podatnika wynika, że wątpliwości zrodziły się w związku z klasyfikacją do działalności rolniczej i pozarolniczej uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów. Wśród przychodów Jednostka wymienia: otrzymane odsetki i naliczone różnice kursowe od należności, odsetki bankowe od wkładów na posiadanych rachunkach, przychody ze sprzedaży majątku służącego działalności rolniczej i pozarol ...

Kwalifikacja podatkowa przychodu osiąganego przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą. Możliwość przeznaczenia na działalność rolniczą dochodów osiągniętych z działalności pozarolniczej oraz dokumentacja tych dochodów.

Przychody osiągane przez podatnika z działalności rolniczej stanowią co najmniej 60% przychodów uzyskiwanych ze wszystkich prowadzonych przez niego działalności. W ramach prowadzonej działalności podatnik między innymi: 1) świadczy usługi inseminacyjne, wykorzystując zakupiony materiał zarodowy, 2) prowadzi sprzedaż nasienia reproduktorów własnej produkcji, 3) prowadzi sprzedaż nasienia reprodukto ...

Generowanie strony w 9 ms