Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kradzież składników majątkowych

w sprawie otrzymanego odszkodowania jak również poniesionej straty w wyniku kradzieży samochodu osobowego

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. wyjaśnia co następuje: zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia j.w. zajęte przez Pana stanowisko w sprawie otrzymanego odszkodowania jak również poniesionej straty w wyniku kradz ...

w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych rat, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow ...

„ prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu . W dniu01-02-2004 dokonano włamania do sklepu i kradzieży towaru. 0 zaistniałymfakcie zawiadomiono policję, która prowadzi dochodzenie wyjaśniające.Spotkałam się z opinią, że niektóre Urzędy Skarbowe wymagają w takichsytuacjach korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie skradzionychtowarów, ponieważ nie zostały one odsprzedane wiec nie wystąpił związek zesprzedażą opodatkowaną.Czy mam obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, który zostałodliczony w miesiącu zakupu towarów skradzionych 01-02-2004 roku?Moim zdaniem nie, ponieważ w momencie zakupu taki związek istniał -zakup byt dokonany w celu osiągnięcia przychodu opodatkowanego i podatekVAT podlegał odliczeniu. Fakt, ze nie dokonano sprzedaży nie może miećznaczenia, gdyż żaden przepis nie nakłada obowiązku dokonania korekty wprzypadku niezawinionych niedoborów i strat losowych, które są zaliczane dokosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym wypadku, w teoretycznejsytuacji skrajnej, należałoby korygować podatek VAT np. od towarów leżącychw magazynie od kilku lat, których sprzedaż nie nastąpi na skutek np. ich korozji.Ponadto związek ze sprzedażą nie musi być bezpośredni. Odliczeniupodlega VAT od zakupów towarów i usług związanych także pośrednio zesprzedażą opodatkowaną np. : od zakupu energii, wyposażenia, materiałówbiurowych, środków czystości itp.Opinie taką podzielają niektóre Urzędy i Izby Skarbowe udzielającwyjaśnień korzystnych dla podatników (np. opublikowane w interneciestanowisko Izby Skarbowej w Warszawie) w analogicznych sytuacjach.W związku z moimi wątpliwościami bardzo proszę o przedstawienie stanowiskaUrzędu w tym konkretnym przypadku.Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe, kontrolne oraz przed NSA.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r., bez znaku) dotyczące korekty podatku naliczonego, związanego z towarem skradzionym informuję, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje podatnikowi zgodn ...

W wyniku kradzieży utraciliśmy: zamortyzowany środek trwały, elementy wyposażenia oraz towary handlowe i materiały. Część towarów udało się odzyskać jeszcze w grudniu, postępowanie toczy się nadal. Czy w remanencie powinniśmy uwzględnić brak skradzionych towarów i materiałów. Czy wartość skradzionych towarów możemy wyksięgować z kosztów zakupu towarów, a następnie przenieść tę wartość do kosztów (wydatków). Czy w roku 2004 możemy dokonać korekty deklaracji podatku dochodowego za rok 2002. Z uwagi na brak dochodu w roku 2002 nie składaliśmy deklaracji PIT-5, tylko roczną deklarację rozliczeniową. Czy przy korygowaniu zapisów mamy obowiązek złożyć delaracje PIT-5 za każdy miesiąc, czy wystarczy korekta deklaracji rocznej. Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w roku podatkowym, związane z długoterminowym działaniem (zmiana rodzaju działalności), jeżeli pierwszy przychód z nowego rodzaju działalnosci jest przewidziany na następny rok podatkowy. Czy sprzedaż naszej nieruchomości, w której prowadzimy działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w/g wybranej przez nas w tym roku stawki liniowej 19%. Czy jest to sprzedaż objęta podatkiem dochodowym ( okres wykorzystywania obiektu powyżej 5 lat).

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004r. (wpływ do urzędu 24.02.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: Ad.1 Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222) nie określają sposobu ewidencjonowania takich zdarzeń gospodarczych jak straty w środkach obrotowych ...

Czy mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychoduwartość utraconego sprzętu komputerowego. Sprzęt został wyleasigowany na okres 24 miesiecy z opcją wykupu. Po roku trwania umowy sprzęt komputerowy został skradziony, a firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania (niewypełnienie warunków umowy) ? Czy możemy jednorazowo zaliczyć w koszty kwotę poniesionej straty, czy raczej zaliczyć koszty miesięcznych spłat (raty leasingowe) ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 11.02.2004r. uzupełnione w dniu 10.03.2004r. i w dniu 08.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie kos ...

Czy po otrzymaniu odszkodowania w związku z kradzieżą samochodu ciężarowego wystąpi z mojej strony zobowiązanie z tytułu podatku VAT ?

W przypadku otrzymania odszkodowania z tytułu szkody w środkach trwałych nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych dotkniętych szkodą pokrytą otrzymanym odszkodowaniem o ile związane były one ze sprzedażą opodatkowaną, a otrzymane odszkodowanie nie obejmuje podatku VAT. ...

Czy kwota podatku naliczonego zawarta w towarze, który uległ kradzieży, a nie był objęty ubezpieczeniem podlega korekcie i pomniejszeniu ogólnej kwocie podatku naliczonego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu – sklep, z którego skradzione zostały towary handlowe. Pr ...

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej niezamortyzowaną wartość skradzionych środków trwałych będących własnością firmy.

Pismem z dnia 18 maja 2004 roku, uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2004 roku, Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej niezamortyzowaną wartość skradzionych środków trwałych będących własnością firmy. Stan faktyczny:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest właścicielem Zakładu Przemysłu Mięsnego. ...

Czy ma prawo do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odsetki od kredytu za okres pomiędzy utratą samochodu a wypłatą odszkodowania.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, uznając że informacja udzielona Panu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pismem z 14 stycznia 2004 r. nr PD3.3-415-1-80/03 jest nieprawidłowa, udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z 8 grudnia 2003 r. Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą skradziono w lipcu 2003 r. stanow ...

czy spłata wierzytelności wobec firmy leasingowej, dokonana po kradzieży przedmiotu leasingu, jest kosztem uzyskania przychodów oraz w jakim momencie koszt ten winien zostać zaksięgowany.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych. W 2000r. podatnik zawarł umowę leasingu, którego przedmiotem był samochód marki ZZ.W 2001r. dokonano kradzieży w/w pojazdu, połączonej z rozbojem. W trakcie tego zdarzenia odebrano kierowcy kluczyki, grożąc mu bronią palną. Ze względu na brak dwóch kompletów kluczyków ubezpieczyciel odmówił wypłaty od ...

Generowanie strony w 94 ms