Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody ewidencjonowane

Faktura dotycząca eksportu towarów została wystawiona w grudniu 2003r, przekroczenie granicy nastąpiło w styczniu 2004r.Czy ta sprzedaż jest przychodem grudnia 2003r., czy stycznia 2004r.?

Obowiązujący do dnia 31.12.2003r. przepis art.14 ust.1d ustawy o podatku ochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr.14 poz.176 z 2000r. ze zm.)stanowi, iż w przypadku wykonywania przez podatnika świadczenia na eksport,w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę powstania przychodu uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez organ celny dat ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...

w zakresie usług remontowo-budowlanych

Pismem z dnia 30.10.2003 r. (data wpływu 31.10.2003 r.) uzupełnionym w dniu 31.12.2003 r. Pan Leszek T. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Pan L. T. od dnia 14.02.2003 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych sklasyfikowaną według PKD 45.43.A – posadzkarstwo; t ...


Czy działalność gospodarcza polegająca na konfekcjonowaniu towarów w/g zleceń klienta podlega opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Nac ...

Prowadzę dzialność gospodarczą - usługi dźwigowe i transportowe. Zawarłam umowę użyczenia samochodu. Z uwagi na bezpłatny charakter umowy powstaje u mnie przychód z działalności gospodarczej. Czy przychód z tytułu użyczenia zwalnia mnie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego ? Jeżeli nie, to jaką stawką ryczałtu należy go opodatkować ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. informuje: Art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przychodem z działalnośc ...

Czy do osiągnanych przychodów z najmu należy zaliczyć tylko wpłacany czynsz?

Stosownie do artykułu 6 ust. 1a. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 z 2000 r. z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzy ...

Prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są usługi pisania na maszynie, komputerze oraz usługi wysyłania korespondencji ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08-03-2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 23.03.2004 r.) informuje: Stosownie do przepisów art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych prz ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie przepisów prawa podatkowego, dotyczących ewidencjonowania przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuj ...

Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w roku 2003, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji gdy z tej działalności w w/w roku Podatniczka nie osiągnęła przychodów, istnieje możliwość wspólnego opodatkowania łącznie z małżonkiem dochodów osiągniętych w roku 2003 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela Pani informacji w zakresie obowiązywania i stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 19 stycznia 2004 r wpływ do tut. Urzędu w dniu 27 stycznia 2004 r. Zgodnie z tr ...

Generowanie strony w 6 ms