Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenia

Czy od stypendium Ministra Kultury, jako wynagrodzenia za dzieło, przysługują 50% koszty uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 29.12.2004 r. (uzupełnionym 19.01.2004 r.) zapytaniem dot. zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od otrzymanego stypendium, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07 ...

Zagadnienie pobierania zaliczek na podek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji gdy wynagrodzenie jest wypłacane w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku pracownika (wierzyciela) wobec pracodawcy (dłużnika). Zdaniem pytającego obowiązki płatnika winien przejąć komornik, który prowadzi egzekucję i dokonuje rzeczywistej wypłaty wynagrodzeń z tytułu pracy na rzecz pracowników wnioskujących o wszczęcie egzekucji.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam co następuje: W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z ...

Czy w sytuacji gdy w trakcie roku Spółka otrzymuje zaliczki na poczet wynagrodzenia i wystawia częściowe faktury VAT i wykonuje usługi w sposób ciągły otrzymane kwoty są przedpłatą czy też zaliczką na poczet usługi, która ma być wykonywana w przyszłym okresie sprawozdawczym czy stanowią wynagrodzenie za częściowe wykonanie usługi.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.02.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 16.02.2004r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Na mocy przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os ...

Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy zasądzone przez Sąd Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenia tego nie można traktować jako odszkodowania za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy przysługującego na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu pracy. W art. 5 ...


1. Czy otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podst. art.26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p. oraz 2. Czy koszty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych sfinansowane z PFRON będą kosztem uzysk.przych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w dniu 11 lutego 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczącego : 1) opodatkowania przychodu pochodzącego z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. ...

Czy wynagrodzenia pracowników finansowane ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, podlegaja zwolnieniu określonemu w art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy należy w takiej sytuacji składać deklarację PIT-4, naliczać i odrowadzać podatek?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie następujące kryteria: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansow ...

Stowarzyszenie "Równy Start" wypłaciło wynagrodzenie za wykonaną pracę ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy rządu amerykańskiego. Czy dochody pochodzące od rządów państw obcych, w przypadku gdy przkazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków, wolne są od podatku dochodowego ? Czy należy w związku z tym składać Urzędowi Skarbowemu odpowiednie deklaracje podatkowe, jeżeli tak to jakie?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie następujące kryteria: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansow ...

Czy od kwoty zwróconego Jednostce podatku dochodowego z zagranicy (Francji) pobranego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników za miesiące od IV-IX/2003 r., którzy przepracowali za granicą mniej niż 183 dni i wpłaconego w miesiącu XII 2003 r. do Urzedu Skarbowego w Polsce, należy naliczyć odsetki i za jaki okres?

Opodatkowanie dochodów z tytułu wynagrodzeń z pracy najemnej wykonywanej we Francji reguluje art. 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 5 z 1977 r.). Z pisma Jednostki wynika, iż kilku pracownik ...

Czy koszty okresowych badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ? Czy powyższe świadczenia stanowią przychód pracowników ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników biurowych świadczonych przez przychodnię MEDICOVER. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym o ...

Generowanie strony w 7 ms