Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: najem

Czy wydatek na opłatę prowizji za miejsce na bazarze (na poczet której inny podmiot wystawił fakturę VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadn ...

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług za podstawę opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości przyjmuję wartość netto czynszu czy też brutto?Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmowałem za podstawę wartość netto.

W dniu 27.01.2004r. zwrócił się Pan z pisemnym zapytaniem w sprawie podstawy opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości. Ze wskazanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem nieruchomości, którą wydzierżawia Pan wystawiając faktury VAT, gdyż jest Pan płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonując rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z ty ...

Czy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wyklucza z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c cytowanej ustawy podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i najmu w sytuacji, kiedy na podstawie umowy o pracę podatnik ten zarządza spółką z o.o., dla której to spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi najmu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje: Po ...

Dochód z najmu lokalu nie związanego z działalnością gospodarczą podatnika, sposób opodatkowania, rozliczanie opłat - art. 10, art. 11 ust.1 i art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.),

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r,- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na wniosek z dnia 08.01.2004r (wpływ do tutejszego Urzędu 14.01.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Z akt będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że prowadzi Pani samodzielnie działalność gospoda ...

Czy w ramach działalności gospodarczej mogę prowadzić najem lokali biurowych i mieszkalnych w budynku którego jestem współwłaścicielką (udziałowcem) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 r. uzupełnione w dniu 09.02.2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie najmu lokali biurowych i mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 26.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, wyjaśnia co następuje ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej - 19% ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż : Zgodnie z nową treścią art ...

Jakie składniki powinienem przyjąć jako mój przychód z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

W związku z Pana zapytaniem prawnym z dnia 14.01.2004r., uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 23.01.2004r. w sprawie ustalenia składników przychodu z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, informuje: W świetle pr ...

Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości: 1. Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie? 2. Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków? 3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje. Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu ...

- czy zastosowanie stawki ryczałtu 8,5% najmu pomieszczeń użytkowych składników majątku związanych z działalnością gospodarczą ale nie stanowiących przedmiotu tej działalności w 2003 roku jest właściwe?

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 31.10.2003 r. wyjaśnia co następuje: opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów os ...

Generowanie strony w 116 ms