Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiązania

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Podatniczka prowadzi od ponad roku indywidualną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa, opodatkowaną na zasadach ogólnych, wybrała opcję liniowego podatku dochodowego. Mąż prowadzi od 15 lat własne przedsiębiorstwo - opodatkowany na zasadach ogólnych i wybrał opcję liniowego podatku dochodowego. Przedsiębiorstwo Podatniczki sprzedaje firmie męża produkowane przez siebie towary z marżą 6-8%, a także importowane z marżą 20-30%. Następnie firma męża sprzedaje zakupione towary (produkowane i importowane) z podobnym narzutem. Przedsiębiorstwo żony promuje znak firmowy, próbując wyrobić tzw. markę. Przedsiębiorstwo męża znane od wielu lat na rynku polskim, łatwiej dotrze do odbiorców, ponadto związane jest z niektórymi podmiotami umowami zawartymi na dłuższy okres czasu i musi występować jako sprzedawca. Ze względu na identyczne stawki opodatkowania - 19% nie ma mowy o jakimkolwiek obniżaniu czy unikaniu zobowiązań podatkowych między kontrahentami - małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Czy w opisanej powyżej sytuacji organ podatkowy może uznać, że zachodzą przesłanki określone w art.25 ust.1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podważyć te transakcje lub ustalić dodatkową sankcję?

Zgodnie z art.25 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) jeżeli: 1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem ...


W jaki sposób należy udokumentować transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto Nr DP 423-14-2004 z dnia 21.06.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienion ...

Czy usługi świadczone przez udziałaowca spółki z o. o. na jej rzecz stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach Nr OP/423-5/04 z dnia 02.06.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustawy s ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przepisy art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zmianami) nakładają na podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (...) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. Zgodnie z art. 11 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli: • podatnik poda ...

dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 9.11.2004 r. (znak: FG/1030/2004, data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie skutków podatkowych umorzenia ...

Czy w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną dwóch firm: w kraju i zagranicą można uznać że między tymi firmami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 updof.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 14.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy świadczenie udzielenia spółce, której jest się wspólnikiem, pożyczki na podstawie umowy, która nie przewiduje obowiązku zapłaty przez spółkę odsetek od tej pożyczki w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zobowiązuje Podatnika do odprowadzenia podatku dochodowego od oszacowanego dochodu, jaki byłby następstwem udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych (oprocentowanej)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a: uznać, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20.04.2005 r. (wpływ do Urzędu dnia 21.04.2005 r.) zwróciła się Pani o ...

Prawo do odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktury wystawionej przez firmę jednego ze wspólników spółki.

Wnioskiem z dnia ..... Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy spółce cywilnej przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez firmę wspólnika spółki. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji spółka cywilna Kancelaria Patentowa X Y, na podstawie umowy podpisanej z jednym ze wspólników spółki - Panem Y, prowadzącym dodatkowo samodzielną dzia ...

Generowanie strony w 39 ms