Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiązania kapitałowe

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Dotyczy interpretacji art. 17 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie jego interpretacji w/w przepisu w sprawie według stanu opisanego poniżej: Wspólnicy X sp. z o. o. postanowili z przyczyn ekonomicznych z dniem 31.12.2003 r. zakończyć działalność w dotychczasowym zakresie (import i handel hurtowy) oraz prawdopodobnie zawiesić działalność. W związku z tym zarząd postanowił sprzedać w cenach zakupu cały stan magazynu firmie Y sp. j. Kupującego i sprzedającego łączą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 4 przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (podobne unormowania obowiązują w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą dotyczyć kupującego).Decydując się na sprzedaż w cenach zakupu, spółka X uważa, że jest to właściwy poziom cen, ponieważ poziom operacji wskazuje na to, że są to ceny stosowane dla obrotu w handlu międzynarodowym. Właściwość tych cen uzasadnia także skala jednorazowej sprzedaży oraz fakt, że celem sprzedającego jest jednorazowa i całkowita sprzedaż całego magazynu w bardzo krótkim czasie. Według spółki należy zatem przyjąć, że transakcja ta jest sprzedażą likwidacyjną aktualnej działalności. Następnym argumentem spółki przemawiającym za tym, że ceny te są właściwe, jest fakt, że kupujący właśnie w takich cenach może ten sam towar nabyć u dostawców zagranicznych. Z drugiej strony – według spółki X - należy zauważyć, że gdyby Y sp. j. nabyła towar od X sp. z o. o. w cenie wyższej niż cena zakupu (to jest w cenie obowiązującej na szczeblu handlu międzynarodowego), mogłaby się narazić na zarzut organów skarbowych, że cena ta była zawyżona. Należy zatem przyjąć, że przy operacji handlowej, o której mowa, także nie został zaniżony obrót, o czym mówi art. 17 ustawy o podatku VAT.

W odpowiedzi na zapytanie , zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. Organ Podatkowy informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem, ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących stosowania poziomu cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi - art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 / określają przypadki , w których organy podatkowe uznać mogą, że podatnik jest "powiązany" z innym podmiotem. Jednocześnie, stwierdzenie przez organy podatkowe, że podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe niż należałoby oczekiwać na skutek powiązań z innym podmiotem, daje prawo tym ...

Pytanie Strony dotyczy momentu powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz braku wymogu jej przygotowywania w przypadku odstąpienia od umowy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na złożone zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: czy w momencie zawarcia um ...


Czy metoda rozsądnej marży (,,koszt plus")jest prawidłowa dla opisanej struktury współpracy Grupy? Czy podstawa kosztowa opisana w sekcji 2 zapytania podatnika pozwala spełnić założenia metody rozsadnej marzy? Czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi o których mowa w par. 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych? Czy zakres narzutu zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe? Czy przyjęcie dla usługi produkcyjnej tych samych zasad ustalania ceny jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordyn ...

Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?

Spółka dokonuje zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży na terenie Polski (do podmiotów niepowiązanych) od innych spółek (działających na terenie Europy) z grupy do której należy. Zgodnie z ogólnoświatową polityką Firmy, poszczególne podmioty, są wyspecjalizowane w produkcji określonego asortymentu produktów. W ubiegłym oraz bieżącym roku Spółka nabyła od jednego z podmiotów powiązanych określo ...

Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym, którym jest spółka z siedzibą w Niemczech, a 100% udziałów tej Spółki oraz 100% udziałów kontrahenta należy do spółki z siedzibą w Holandii, czy też ww. spółki-siostry nie są spółkami powiązanymi w świetle updop? Jak wygląda taka dokumentac?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.09.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.09.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Podatnik dokonuje transakc ...

Czy powiązania rodzinne i kapitałowe mają wpływ na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i inf ...

Czy do spółek powiązanych kapitałowo, nie tworzących podatkowej grupy kapitałowej i korzystających z usługi bankowej cash-pooling stosuje się przepisy art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 17.10.2003r. Nr PDP/423-30/03 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art.14b § 2 wymienionej ustawy stwie ...

Generowanie strony w 5 ms