Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządzanie

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Zapytanie dotyczy interpretacji kwestii właściwości miejscowej w świetle art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.): Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości "dużych urzędów skarbowych"? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.): Zapytanie skierowane do tutejszego organu podatkowego dotyczy ...


Czy pobieranie w ramach opłaty czynszowej zaliczek na : energię cieplną, zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, domofon i rozliczenie ich na najemców lokali mieszkalnych podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 70.32.11-00.00 "Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie"

W związku ze złożonym w dniu 15.03.2004r. L.dz. AN 480/2004r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z przesłaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 24 lutego 2004r.znak: OK.-5672/KU-44/10-10 ...


Jaką stawką należy opodatkować usługi zarządzania /administrowania/ nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych wykonywanych na zlecenie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19 kwietnia 2004 r.), uzupełnione w dniu 04 maja 2004 r., dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stosownie do dyspozycji wynikającej z przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) informuje, jak niżej: Pan X ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż wykonywane przez Pana usługi szkoleniowe zakwalifikowane są według PKW i U do grupy 80 i obejmują usługi w zakresie edukacji. Świadczenie w/w czynności zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 2 podlega zwolnieniu od podatku VAT. Usługi te wymienione są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 ...

Spółka zawarła umowy zlecenia z członkami Zarządu Spółki /nie będącymi pracownikami Spółki/ o świadczenie usług w zakresie kierowania przedsiębiorstwem Spółki - czy takie umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Przychody uzyskane z czynności, o których mowa w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) - umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym chatakterze - są zwolnione na podstawie § 8 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie podatku od ...

Sposób rozliczania przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem oddanych w zarząd zasobów mieszkaniowych

W odpowiedzi na pisma z dnia 06.07.2004 r. /data wpływu 07.07.2004 r./ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących sposobu rozliczania przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem oddanych w zarząd zasobów mieszkaniowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacj ...

Rozliczenie kosztów eksploatacji budynku nie stanowiącego własności podatnika (oddanego w zarząd).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Związek Zawodowy z dniem 01.04.2004 r. stał się Zarządcą Sądowym budynku, w którym część lokali zajmują firmy, dzierżawiące pomieszczenia pod działalność gospodarczą i w którym część pomieszczeń adoptuje się pod przyszłą siedzibę Związku. Z dniem tym Związek uznał, iż prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku dochodowego od ...

Generowanie strony w 5 ms