Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie nieruchomości


Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w oparciu o przepisy art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze informacji skierowanej do Pana w piśmie Nr PM/436-16/2003 z dnia 19 września 2003 r. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r ...

Czy ososba nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowanego lokalu może zastosować odliczenia z tytułu ulgi remontowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. uzupełnione dnia 09.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: podstawę prawną do dokonania odliczenia wydatków z tytułu remontu i modernizacji zawiera art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, umorzenie przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że : Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pr ...

Czy za datę nabycia uważa się dzień podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, czy też dzień nabycia przez małżonków przedmiotowej nieruchomości?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

Czy nabycie nieruchomości z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży wartości mienia pozostawionego na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa w związku z wojną rozpoczetą w 1939 r., zgodnie z art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit.g ustawy o podatku od czynności cywinoprawnych ?

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nieruchomość położona w ... województwo opolskie została nabyta w 2003 r. zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) Na pokrycie ceny sprzedaży została zaliczona kwota wadium oraz na podstawie art. 212 cyt. ustawy wartość mienia pozostawionego na terenach nie w ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe upadłej spółki w szczególności zabezpieczone hipoteką? Czy w przypadku umownego lub sądowego zniesienia współwłasności przez podział fizyczny nieruchomości hipoteka skarbowa ciążąca dotychczas na udziale współwłaściciela obciąża w dalszym ciągu nowo powstałe nieruchomości?

W myśl art. 120 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki prawne, jakie ma sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Równocześnie art. 113 § 2 ww. rozporządzenia stanowi, że nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką. Natomi ...

Czy kwota stanowiąca 1/2 wartości nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu 10 % podatkiem dochodowym, jeżeli nieruchomość została nabyta przez jednego z małżonków w drodze umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm) źródłami przychodów podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. udziału w działce gruntu nabytej w 1992 r. przez zasiedzenie na mocy postanowienia sądu z 2002 r. podlegał będzie opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Na rozprawie w dniu 17.04.2002 r. sąd rejonowy rozpatrzył sprawę o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 31 składającej się z działek nr. 31/1, 31/2 i 31/3 położoną w W. i postanowił stwierdzić, że 6 osób wymienionych we wniosku nabyło przez zasiedzenie z dniem 1.04.1992 r. wymienioną nieruchomość na współwłasność po 1/6 części każda z n ...

Czy przejęcie na własność nieruchomości rolnej wraz ze znajdującymi się na niej dwiema szklarniami oraz budynkiem na mocy wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 984 k.p.c., a także jej późniejsze odsprzedanie na rzecz osób fizycznych należy traktować jako „wydanie towaru lub świadczenie usługi w zamian za wierzytelność” lub „wydanie towarów albo świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego” w rozumieniu ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 2 ust. 3 w/w ustawy stosuje się również do “wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności” oraz do “wydania towarów lub świadczenia usług ...

Generowanie strony w 4 ms