Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odstąpienie od umowy

w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary

Odpowiadając na pismo z dnia 02.12.2003 r. znak: PH/5358/2003 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. K ...

- dotyczy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Spółka zawarła z doradcą, na czas oznaczony, umowę o świadczenie usług konsultingowych („umowa”). Została ona rozwiązana za porozumieniem stron, tj. bez jej wypowiedzenia, z dniem 31 stycznia 2003r. Strony postanowiły, że doradca otrzyma od Spółki odszkodowanie, które zostało faktycznie wypłacone w roku 2003. Przedmiotem zapytania Podatnika jest możliwość zaliczenia rzeczonego odszkodowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że rozwiązanie umowy przed jej wykonaniem miało na celu zapobieżenie stracie, jaka mogłaby nastąpić wskutek poniesienia wydatków na wspomniane usługi doradcze, wobec stwierdzenia, że Spółka jest w stanie samodzielnie prowadzić określone procesy gospodarcze. Wynika z tego, że wypłata omawianego odszkodowania, albo raczej kary umownej, nie był ...

Pytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji na temat: w którym momencie finansujący ( tj. Spółka) zobowiązany zostanie do wykazania przychodu związanego z wypowiedzeniem umowy leasingu wraz z żądaniem natychmiastowego spłacenia wszystkich niezapłaconych rat leasingowych. Wątpliwość dotyczy tego, czy Spółka powinna zadeklarować przychód w momencie rzeczywistej zapłaty przez korzystającego (metoda kasowa), czy też w momencie wypowiedzenia umowy - jako przychód należny a niezrealizowany (metoda memoriałowa).

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 18 maja 2004r. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka. prowadzi działalność gospodarczą w zakresi ...

Podatnik ptyta o moment powstania przychodu w przypadku wypowiedzenia przed terminem umowy leasingu przez korzystającego - w szczególności: o niezapłacone raty leasingowe, odszkodowanie, koszty zw. z działaniem osób trzecich prowadzącym do zwrotu przedmiotu leasingu oraz opłaty windykacyjne i koszty wyceny przedmiotu leasingu.

Zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji Podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej w dniu 26.05.2004r. Przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiedzi Nr US 72/ROP1/423/477/04/AW, na zapytanie Spółki z dnia 16.03.2004r.w sprawie momentu uzyskiwania przez Spółkę przychodu w przypadku wypowiedzenie umowy leasingu, stwierdzając, iż jest ona nie ...

Podatnik złożył ofertę na dostawę swoich wyrobów do huty. Warunkiem realizacji kontraktu było przeprowadzenie przez hutę próby przydatności wyrobów do ich potrzeb. W związku z powyższym Podatnik dostarczył nieodpłatnie masę do przeprowadzenia testów. Po przeprowadzeniu stosownych testów okazało się, że wyroby Podatnika nie spełniają wymogów niezbędnych do torkretowania pieca. Podatnik pyta czy słusznie zalicza w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na wytworzenie masy do przeprowadzenia testów.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z dyspozycji powyższego przepisu, do kosztów uzyskania przychodów możn ...

Czy zapłacona kara umowna za naruszenie zasady poufności umów sprzedaży udziałów oraz uiszczone odsetki ustawowe zasądzone przez Sąd Polubowny, zarówno dotyczące płatności rat za nabycie udziałów jak i płatności kary umownej – mogą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając zgodnie z art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku z interpretacją przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) informuje: Spółka w swoim zapytaniu przedstawiła następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w ...

Czy spółka w przypadku odstąpienia od umowy, otrzymana kwota stanowiące wartość odstąpienia od umowy wraz z odsetkami za lata 1999-2003 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem do-chodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Spółka w 1998r. zawarła polisę grupowego ubezpieczenia emerytalnego z PZU na Życie SA. Według zasad funkcjonowania takiego ubezpieczenia, każdy ubezpieczony po upływie okresu pięcioletniego miał prawo do całkowitego wycofania środków ze swojego rachunku. Pracownicy spółki w 2003r. (po upływie tego okresu) złożyli rezygnację z dalszej kontynuacji tego ubezpieczenia w ramach tego fun ...

Czy należy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za wykonane usługi nadzorów autorskich i w którym okresie; czy skorygować VAT-7 za m-c 03/2003 r., czy ewentualnie uwzględnić datę wydania wyroku, tj. 11/2004 r. i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c 11/2004 r. ?

W dniu 24 stycznia 2005 r. Pani "X" wystąpiła do Naczelnika tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2003 r., czy za miesiąc listopad 2004 r. za wykonane usługi nadzorów autorskich. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest następujący: Pani "X" prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlan ...

Czy zawarcie porozumienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży podlega ponownie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku H. S.A. z dnia 4.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.01.2005 r.) w spraw ...

Generowanie strony w 24 ms