Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: związek z przychodem

w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary

Odpowiadając na pismo z dnia 02.12.2003 r. znak: PH/5358/2003 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. K ...

dotyczy kosztów uzyskania przychodów z poszczególnego źródła

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.10.2003 r. uzupełnione – 05.11.2003 r. w wyjaśnia co następuje: Zgodnie z normą zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm ...

Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego przeniesienia.

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzysk ...

Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.

Z przedłożonych materiałów wynika, że strony zamierzają znieść za wynagrodzeniem skutki dokonanych czynności prawnych. Rozwiązanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego następuje przez zgodne oświadczenie woli stron (strony mogą także określić skuteczność rozwiązania – ex tunc lub ex nunc). Wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego w wypadku rozwiązania umowy nie przewidują możliwości zastrzeżenia przez s ...

Czy odsetki od kredytu otrzymanego na cele mieszkaniowe, który w całości został przeznaczony na zakup budynku mieszkalnego, który to budynek jest w całości wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej - stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pana zapytania z dnia 10.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu - 15.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie pytania czy odsetki od kredytu ...

uzupełnić

Odpowiadając na wniesione zapytanie z dnia 23.01.2004 r. (znak: ET/195/2004) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Problem terminu uzyskania p ...

Czy będzie kosztem uzyskania przychodu 2003 r. podatek od nieruchomości za lata 1999 - 2001 ustalony na podstawie decyzji wydanych w 2003 roku?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 30.12.2003 r. zapytania uzupełnionego w dniu 21.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia co następuje: W złożonym wniosku pyta pan, czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, dla potrzeb której prowadz ...

dotyczy kar umownych i odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma firmy D. Sp. z o.o. w R. z dnia 26.01.2004 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień: Z przedstawionego prze ...

Czy wydatki związane z dojazdami prezesa zarządu do siedziby spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy tego rodzaju świadczenia stanowią dochód podatnika?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. „B.” w K. (pismo z dnia 21.01.2004 r., bez znaku), uzupełnione oświadczeniem spółki z dnia 30.01.2004 r. (pismo – znak: L.dz. 149/01/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Czy wydatek finansowany przez firmę, dokumentowany fakturą wystawioną przez biuro podróży, jako wycieczka zagraniczna, gdzie odbiorcami usługi są kontrahenci, którzy spełnili warunki regulaminu promocji, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który nie obciąża limitu kosztów reprezentacji i reklamy?

W dniu 25.09.2003 r. wpłynęło pismo spółki jawnej „G.” T. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi, prowadząc pełną księgowość. Dochody z tytułu prowadzonej działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych n ...

Generowanie strony w 5 ms