Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: domena internetowa

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć sprzedaż praw do domeny internetowej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ust. 2 i 3 ww. przepisu opodatkowaniu podlegają również inne czynności, których przedmiotem są towary lub usługi. Definicję towaru podaje a ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu usługi utrzymania domeny internetowej?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Obniżenie to, zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym ...

Czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieni się zasada naliczania podatku VAT na pośrednictwo w rejestracji domen polskich i zagranicznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 kwietnia 2004r. uzupełnione pismem z dnia 27.04.2004r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej działając na podstawie upoważnień wynikających z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz.926 z 1997r. z późn.zm.) uprzejmie wyjaśnia: Stosown ...

1) W jaki sposób należy opodatkować przychód ze sprzedaży praw do znaku towarowego i domeny internetowej ? 2) Jak należy określić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tych praw ?

W odpowiedzi na pismo złożone przez Pana w dniu 24.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że przeniósł Pa ...

Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o interpretację: czy modernizacja i wykonanie strony internetowej jest wartością niematerialną i prawną i winna być amortyzowana, czy jest to reklama publiczna nie limitowana i można ja zapisać w koszty jednorazowo?

Postanowienie W dniu 25.01.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnie sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka poniosła wydatki związane z modernizacją i wykonaniem strony internetowej w kwocie przekraczającej 3500 zł co spowodow ...

W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( 10 czy 14 ) należy ewidencjonować wydatki poniesione na zakup prawa do domeny internetowej?

W dniu 23.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek Pana ( ... ) z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. ewidencjonowania poniesionych wydatków na zakup prawa do domeny internetowej w następującej sytuacji: Pan ( ... ) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie : sprzedaż detaliczna poza ...

W jaki sposób określić wartość dochodu i odprowadzić zaliczkę na podatek od otrzymanego od pracodawcy wynagrodzenia w naturze, w przypadku gdy przedmiotem wynagrodzenia jest przeniesienie prawa własności domeny internetowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pani/a/ wniosku z dnia 28.03.2006 r. (uzupełnionego pismem z dn.21.04.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie pod ...

Czy wydatek poniesiony na zakup domeny internetowej można jednorazowo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy też powinno się ją zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczyć jej wartość w czasie?

Stan faktyczny opisany przez podatnika: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży samochodów osobowych dokonał zakupu domeny internetowej od podatnika, który korzystał z niej poprzednio za kwotę 11.000 zł netto. Razem z umową sprzedaży zostały podpisane oświadczenia strony zrzekającej sie domeny oraz oświadczenie strony przejmującej domenę, że prze ...

Jestem uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu o nazwie "Adsense" jest firma Google inc. Adsense Suport, 1600 Amphiteater Parkway, Mountain View, CA 94303 z siedzibą w USA. Będąc uczestnikiem programu gromadzę środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich (USD), uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę Google, na moich prywatnych stronach internetowych. Wartość środków zgromadzonych przeze mnie w programie Adsense przekroczyła 100 USD, a co za tym idzie, zbliża się dzień wypłaty przez Google mojego przychodu. Uzyskiwany przeze mnie przychód pochodzi z zagranicy. Środki w ramach programu Adsense gromadzę w USA, po przekroczeniu kwoty 100 USD, firma Google wypłaca przelewem bankowym środki na moje konto w polskim banku. Środki są przeliczane na PLN przez Google. Wypłata następuje w przypadku osiągnięcia przeze mnie min. kwoty 100 USD w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (wypłaty nie muszą być regularne). Nie prowadzę działalności gospodarczej (aktualnie zatrudniony jestem na umowę o pracę, co nie ma żadnego związku z uczestnictwem w programie Adsense). Strony internetowe, na których wyświetlam reklamy dostarczane przez Google, za publikację których uzyskuję przychód, wykonałem w wolnym czasie. Jest to moje hobby, nie jest to moja działalność zarobkowa. Ewentualne przychody z reklam pokryją koszty hostingu i domen (umożliwienie publikacji stron w Internecia) jakie poszoszę, chcąc aby moje strony docierały do jak największej liczby internautów. Przystąpienie do programu Adsense i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formacie pisemnym). Wyświetlanie reklam na moich stronach internetowych jest isługą elektroniczną. Jak rozliczyć uzyskiwany z wyżej opisanego tytułu przychód?

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konk ...

Czy czynność polegająca na umownym przekazaniu praw do domeny internetowej winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Odpowiedź: Stan faktyczny:Pan M. K. w 2003r. nabył prawo do domeny internetowej www....pl.. Corocznie przedłużał jej ważność. Ostatni raz przedłużył jej ważność dnia 31 stycznia 2006r. za kwotę 97,60 zł. W dniu 12 września 2006r. złożył wniosek o zmianę abonenta domeny. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Od dnia 19 września br. prawa do domeny www....pl . ma inna osoba fizyczna. W związku z po ...

Generowanie strony w 6 ms