Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpisy

Dnia 16.12.2003r. nabyłem samochód ciężarowy, który bedzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Na zakup samochodu zaciągnąłem kredyt bankowy. W dniu 22.12.2003r. podpisałem z bankiem umowę przewłaszczeniasamochodu, na mocy której bank został właścicielem pojazdu. Czy będę miał prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych tego pojazdu ? Czy używanie samochodu będzie dla mnie stanowiło przychód przychód z nieodpłatnych świadczeń ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy zgodnie z art. 16 pkt. 26a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie mogła odpisać w koszty podatkowe kwotę należności netto wynikających z faktur sprzedaży (Spółka wykonała usługi dla podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (wpływ 12.12.2003 r.) skierowane w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 26a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnyc ...

Czy na zasądzony w latach ubiegłych zwrot kosztów sądowych można obecnie utworzyć odpis aktualizujący należności – stanowiący koszt uzyskania przychodów i zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym za rok bieżący?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ w dniu 04.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 17.02.2004 r., stwierdza co następuje: Z informacji przedstawionych przez Spółkę wynika, iż w latach ubiegłych Wasza Firma doliczyła do podstawy op ...

Czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54 , poz. 654 ze zmianami ) – wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego ?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z o.o. zawarte w piśmie z dnia 12 marca 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego zapytania czy wniesienie sprzeciwu przez dłużnika do sądu na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie zaległych należności jest jednoznaczne z zapisem art. 16 ust. 2a pkt 1d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Waszym pismem z dnia 30.10.2003 r. znak: L.dz. 752/2003 uzupełnionym pismem w dniu 12.11.2003 r. znak: L.dz. 768/2003, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odpisów na fund ...


Czy odsetki oraz opłatę (obsługę kredytową) od zaciągniętego kredytu, można zaliczyć w koszty działalności, jeżeli tak to czy harmonogram spłaty odsetek wystawiony przez bank jest dowodem do zaliczenia odsetekw danym miesiącu ? Czy koszty bankowe związane z uruchomieniem kredytu (prowizja banku, ubezpieczenie kredytu)można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli tak to kiedy i w jakich kwotach ? Czy kwoty z polis OC, AC można zaliczyć w koszty ? Jaką należy zastosować stawkę amortyzacji na używany samochód ciężarowy ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 21.05.2004r., uzupełniony pismem z dnia 31.05.2004r. oraz dokumentem umowy w dniu 09.06.2004r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowy ...

dotyczące możliwości zaliczenia przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 17.12.2003 r. w sprawie weryfikacji interpretacji udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 03.12.2003 r. znak: US.II-PDF/415/117A/03 i US.II-PDF/415/117B/03, dotyczących możliwości zaliczenia przez podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualiz ...

Firma zakupiła samochód ciężarowy marki Mercedes o ładowności powyżej 500 kg i zamierza dokonać zmiany homologacji ww. samochodu na samochód osobowy. Czy w związku z tym odpisów amortyzacyjnych ww. samochodu od dnia zmiany homologacji należy dokonywać na podstawie przepisów art. 22h i art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, w związku z pismem z dnia 21 czerwca 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2004 r., w sprawie sposobu naliczania i uznania za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych samochodu ciężarowego, który poprzez zmianę homologacji zostanie przekształcony na samochód osobowy, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy pod ...

Czy należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać je w koszty uzyskania przychodów, od środków trwałych chwilowo nie używanych ze względu na uszkodzenie w trakcie wypadku samochodowego?

Zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu – o pr ...

Generowanie strony w 11 ms