Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ograniczony obowiązek podatkowy

W 2003 r. nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów, natomiast uzyskałem dochody za granicą (we Francji). Na stałe przebywam za granicą , gdyż tam mam adres zamieszkania , a w Polsce przebywam tylko na urlopach wypoczynkowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy za 2003 r. z dochodów uzyskanych za granicą muszę rozliczyć się w Polsce ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 08 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, wg stanu prawnego na 31 grudnia 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgod ...

Interpretacja następujących przepisów prawa podatkowego: art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 3 i 4 umowy z dnia 08.10.1974r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178).

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje, że w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) organ podatkowy udziela odpowiedzi w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące przepisy. Organ podatkowy udzielając Panu odpowiedzi na ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy Spółka będzie wypłacała wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkom, będących obywatelami USA i Szwajcarii oraz czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku gdy Walne Zgromadzenie powoła na członka Rady Nadzorczej ww. osoby bez wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Przychody osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie aktu powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaliczane są każdorazowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej jako odrębne źródło przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 r. ze zm.). Uszczegółowienie i r ...

Czy pojęcie "miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium RP" powyżej 183 dni w danym roku podatkowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie 01.01.2003 r. obejmuje również pobyt nielegalny?

Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej pod pojęciem obowiązku podatkowego należy rozumieć nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretn ...

Podatnik zatrudnia pracownika - obywatela Ukraińskiego zamieszkałego na Ukrainie, który na terenie Ukrainy będzie świadczył pracę na rzecz spółki. Czy wypłacone wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na terenie Polski ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 10 marca 2004 r. - bez numeru (wpływ do urzędu – 12.03.2004 r.) odnośnie opodatkowania osób zamieszkałych poza granicami kraju a zatrudnionych w Polsce na umowę o pracę informuje: Zgodnie z ...

Czy dochody uzyskane przez amerykańskiego pastora z tytułu zwrotu kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochodzących z USA, podlegają opdatkowaniu na terytorium Polski?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, iż podatnik jest obywatelem Stanów Zjednoczonych przybyłym do Polski na pobyt czasowy. Jako pastor amerykańskiej misji religijnej został skierowany do działalności misyjnej w Polsce w ramach działalności charytatywnej. W Polsce nie osiąga żadnego wynagrodzenia, otrzymuje jedynie zwrot kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochodzących ze Stanów Zjednocz ...

Podczas wojny zostałem wywieziony na przymusowe roboty na teren dzisiejszej Austrii gdzie przebywałem w okresie od 1943 r. do 1945 r. Zostałem tam ubezpieczony za ww okres. W Austrii przyznano mi rentę, którą dostaję w formie czeku - kwartalnie. Dostałem z banku, gdzie realizuję czeki - wykaz zestawienia rent zagranicznych za rok 2003. Ani bank ani ZUS nie pobiera ode mnie żadnych opłat i prowizji. Ponieważ nie pracowałem tam z własnej woli ani na kontrakcie uważam, że nie powinienem płacić od tej sumy podatku.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany dotyczącym wyjaśnienia, czy renta pochodząca z Austrii a wypłacona Panu przez bank w Polsce w 2003 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co nas ...

Czy na obywatelu polskim, który osiąga wyłącznie przychody z pracy wykonywanej na statku eksploatowanym przez firmę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ciąży w Polsce obowiązek podatkowy?

Z przedstawionej w nadesłanym piśmie sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik był w 2003 roku zatrudniony na statku pływającym pod banderą Wysp Bahama, należącym do firmy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce w 2003 r. podatnik nie osiągnął żadnych dochodów, ponadto nie posiadał miejsca zamieszkania, gdyż wymeldował się czasowo z pobytu stałego w miejscowości X na pobyt za granicą, gdz ...

Jak należy opodatkować pracowników polskich zatrudnionych na budowie eksportowej w Moskwie?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Nieograniczony obowiązek podatkowy w p ...

Generowanie strony w 10 ms