Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek liniowy

Osiąga Pani przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie oraz w spółce cywilnej, polegającej na prowadzeniu apteki. W odniesieniu do dochodów z ww. działalności gospodarczej, na rok 2004 wybrała Pani 19-procentowy podatek liniowy. Jednocześnie uzyskuje Pani przychody z najmu lokalu, w którym działalność prowadzi spółka której jest Pani wspólnikiem i dla tych z kolei przychodów wybrała Pani w 2004r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Pani budzi prawidłowość ww. wyborów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.01.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Uchwalona w dniu 12 listopada 2003r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wprowadza z dniem ...

Czy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wyklucza z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c cytowanej ustawy podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i najmu w sytuacji, kiedy na podstawie umowy o pracę podatnik ten zarządza spółką z o.o., dla której to spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi najmu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje: Po ...

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu usług projektowych świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może skorzystać z ich opodatkowania w 2004 r. 19 % podatkiem liniowym oraz czy prowadzona przez niego działalność nie nosi znamion działalności wykonywanej osobiście?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej - 19% ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż : Zgodnie z nową treścią art ...

Czy jako właściciele zakładu pracy chronionej, możemy rozliczać się w 2004 roku na formularzu PIT-5L podatkiem liniowym 19%, nie tracąc ulg i zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.) i ustawy z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79)

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 stycznia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, że obowiązujący od 1 stycznia 2004 roku przepis art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określa, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, którzy dokonali wyboru ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy), a jednocześnie uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, dochody ze stosunku pracy mogą być opodatkowane według skali progresywnej przy zastosowaniu ulgi w podatku w wysokości 530,08 zł ?

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wybrać nowy sposób opodatkowania, określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przy tym sposobie opodatkowania podatek wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z doch ...


Czy podatnik osiągający dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych, który to wynajem został dopisany do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności, może korzystać z formy opodatkowania podatkiem liniowym 19%, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do końca 2003 r. rozliczał dochody z tego tytułu jako dochody z najmu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 26.01.2004 r. (data wpływu 30.01.2004 r.), uzupełnionym w dniu 25.02.2004 r., po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ...

Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...

Możliwość zastosowania stałej 19 % stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) w 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r.

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 22.12.2003 r. (wpływ w dniu 23.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na temat możliwości zastosowania stałej 19 % stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-5) w 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or ...

Generowanie strony w 59 ms