Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności

Czy wpłata kwoty opłaty ewidencyjnej za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku badań technicznych może być wykazana na paragonie z kasy fiskalnej jako zwolnione , bowiem parametry kasy fiskalnej nie przewidują opcji wyłączenia tej kwoty z opodatkowania podatkiem VAT.

W dniu 10-02-2004 r. Komenda X wystąpiła z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobierana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Min.Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz.U.Nr 227, poz.2254) nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na poragonach drukowanych przez kasę rejestrują ...

- w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług mycia pojazdów na ręcznej myjni samoobsługowej.

Odpowiadając na pismo z dnia 18.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2003 r.) w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług mycia pojazdów na ręcznej myjni samoobsługowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia że w opisan ...

Czy pożyczka udzielona Stowarzyszeniu - osobie prawnej przez osobę fizyczną, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych został określony w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U.Nr 86, poz. 959 z późn. zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r. W myśl art.1 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy temu podatkowi podlegają umowy pożyczki. Stosownie do postanowień wynikających z art.9 pkt 10 lit.b ustawy, umowy pożyczki udz ...

Czy przychody uzyskane za transfer zawodnika w przypadku nie podlegania ustawie o podatku od towarów i usług, podlegają ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z wnioskiem z dnia 19.03.2004 r., działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), prezentuje swoje stanowisko w zakresie zapytania dotyczącego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – odnośni ...

Czy wykonywane przez Starostwo czynności geodezyjno-kartograficzne, wypisy, wyrysy z operatu ewidencyjnego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jako czynności administracyjne podlegają opodatkowaniu VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakre ...

Czy sprzedaż przez Urząd Miejski Gminy w drodze cywilnoprawnej niezabudowanej nieruchomości sklasyfikowanej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy jako teren pod zabudowę mieszkaniową i siedliskową, a w ewidencji gruntów i księdze wieczystej jako grunt orny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) towarem są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty ...Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółką polską (pożyczkodawca) a spółka zagraniczną w sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki znajdują się za granicami Polski oraz umowa zostaje zawarta za granicą.

Stosownie do treści art. 1 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za gra ...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, powstałej wskutek działaności inwestycyjnej, dokonana na rzecz podmiotu zagranicznego przez podatnika podatku VAT, nie prowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania ...

Generowanie strony w 5 ms