Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot odsetek

1. Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie jest zwiazany treścią uzasadnienia wyroku, która nie odpowiada wymaganiom oceny prawej w rozumieniu art. 30 ustawu o Naczelnym Sądzie Administarcyjnym. W związku z powyższym jest obowiązany do merytorycznego rozpoznania skargi. 2. W braku odmiennych postanowień umowy spółki lub uchwały o podziale zysku między wspólników, dywidenda powinna być zrealizowana, tj. wypłacona wspólnikom bez zbędnej zwłoki w stosunku do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników tej uchwały. 3. O ile zastrzeżenie odsetek w umowie powoduje, że umowa taka z woli stron staje się umową odpłatną, o tyle z samego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego nie można wywodzić żadnych wniosków co do charakteru opóźnionego świadczenia jako odpłatnego lub nieodpłatnego. 4. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia, użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być rozumiane w sensie cywilistycznym. 5. Dywidenda przyznana uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, a nie wypłacona im, jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od takiego świadczenia należy się podatek także wówczas, gdy spółka oddała później dywidendę wspólnikom z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ich wypłata nie czyni świadczenia odpłatnym.

Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K., decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Nr 122/97, określił Polsko-Kanadyjskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P. I." Spółce z o.o. w K. podatek dochodowy za dok 1995 w kwocie 644.929 zł wyliczony od dochodu w kwocie 1.612.323 zł. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wyliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych za rok ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości dokonania korekty pobranego zryczałtowanego podatku od odchodów z odsetek.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wprowadził dla swoich klientów lokatę kilkuletnią, od k ...

Czy otrzymane odsetki budżetowe w wyniku uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym podlegają opodatkowaniu i czy należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za 2004 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14 b, art. 14 c, art. 216 par. 1, art. 217 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 02.02.2005 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowanie otr ...

Czy zwrot nienależnie pobranych odsetek, spowoduje pomniejszenie przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie, zawarte w piśmie z dn. 18.12.2003 r., czy w sytuacji konieczności zwrotu odsetek naliczonych i pobranych od nieterminowo zapłaconych należności za usługi dostawy wody i odbioru ścieków, odsetki te będą stanowi ...


Czy zwrot niesłusznie pobranych odsetek od zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. podlega opodatkowaniu?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 28 lutego 2006 r. nr US40/DF1/415-9/III/2006 w sprawie pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy zwrócone przez Biuro Rachunkowe odsetki stanowią przychód?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 . 05. 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwróconych odsetek stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesi ...

Czy dochody z tytułu zwrotu przez Gminę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową na remont dachu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Z treści złożonego przez Spółdzielnię wniosku wynika następujący stan faktyczny. Spółdzielnia zarządza i administruje wspólnotami mieszkaniowymi. Jedna z administrowanych wspólnot zawarła z bankiem umowę o kredyt na remont dachu. Po zakończeniu inwestycji Wspólnota zwróciła się z wnioskiem do Gminy o spłatę odsetek umownych od kredytu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w wyniku czego między Ws ...

Czy kwota odsetek zwracanych Spółce wraz ze zwrotem cła będzie stanowić dla Spółki przychód nie podlegający opodatkowaniu, stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a związku z tym czy kwota wypłaty odsetek dla Pani M nie będzie kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy kwota odsetek otrzymanych od organu podatkowego jest kwotą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 7 ms