Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasa

Czy wpłata kwoty opłaty ewidencyjnej za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku badań technicznych może być wykazana na paragonie z kasy fiskalnej jako zwolnione , bowiem parametry kasy fiskalnej nie przewidują opcji wyłączenia tej kwoty z opodatkowania podatkiem VAT.

W dniu 10-02-2004 r. Komenda X wystąpiła z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobierana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Min.Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz.U.Nr 227, poz.2254) nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na poragonach drukowanych przez kasę rejestrują ...

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa usług remontowo-budowlanych. Większość kontraktów zawierana jest z osobami prawnymi, jednakże sporadycznie także z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Spółka nie ewidencjonowała dotychczas obrotów ze sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ponieważ spełniała wymogi określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2001r. w sprawie kas rejestrujących z poz. nr 2. W miesiącu styczniu 2004r. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności handlowej w nowo otwartym sklepie. Z dniem jego otwarcia przychody ze sprzedaży ewidencjonowane są przy zastosowaniu kasy rejestrującej - pomimo braku takiego obowiązku, gdyż dotychczas nie przekroczono limitu obligującego do zainstalowania kasy. Spółka wybrała dobrowolnie wprowadzenie kasy rejestrującej /odpowiednie dokumenty w sprawie fiskalizacji oraz oświadczenie o ilości wprowadzonych kas zostało złożone w Urzędzie Skarbowym/. W latach 1997-2001 Strona nie uzyskała obrotów z działalności na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych. Natomiast w latach 2002-2004 /do 12.02.2004r./, obroty netto ze świadczenia usług ogólnobudowlanych przekroczyły 40.000 zł z tym, że w roku 2002 wystąpił 1 kontrahent i miały miejsce 3 operacje sprzedaży, w roku 2003 było 5 kontrahentów i 9 operacji sprzedaży, zaś do 12.02.2004r. wystąpił 1 kontrahent i 1 operacja sprzedaży. Czy w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sklepie podatnik ma obowiązek zakupić kolejną kasę i ewidencjonować również usługi budowlane. Spółka uważa, że spełnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia /dotyczące zwolnienia ze względu na ilość zawieranych transakcji/ i nie ma obowiązku ewidencjonowania usług ogólnobudowlanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm./, podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych ...


Zwracam się z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania w moimprzypadku przepisów prawa a w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawiekas rejestrujących.Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego na zasadachogólnych i prowadzę podatkowa księgę przychodów i rozchodów.Prowadzę firmę w zakresie: naprawa sprzętu sportowego, usługi serwisowe sprzętusportowego, komis art. przemysłowych, handel detaliczny obwoźny i stacjonarny artykułamiprzemysłowymi oraz zarobkowy przewóz osób-taxi.Obecnie, faktycznie wykonuje jedynie działalność w zakresie zarobkowego przewozuosób-taxi, w związku z tym zobowiązany byłem do zainstalowania kasy fiskalnej couczyniłem. Zamierzam w tym roku rozpocząć wykonywanie pozostałych czynności, którewchodzą w zakres mojej działalności gospodarczej w punkcie stacjonarnym Czy w związku ztym jestem zobowiązany do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej z innychczynności niż zarobkowy przewóz osób-taxi, nadmieniam, że obrót z mojej działalnościgospodarczej nie przekroczył 40000,00 zł.Moim zdaniem nie mam obowiązku instalowania kasy fiskalnej w stacjonarnym punkciehandlowo-usługowym, mimo, że posiadam kasę fiskalną w taksówce, a tym samym nie mamobowiązku ewidencjonowania obrotów innych niż uzyskiwane z zarobkowego przewozuosób-taxi, za pomocą kasy fiskalnej, ponieważ w rozporządzeniu jest mowa, że zwolnień odewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przyświadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.Ustawodawca wymienia jedynie kategorię usług, jaka bez względu na obrót powinna byćewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, nie wymieniając podatnika jako takiego, któryto traciłby zwolnienie, tak jak czyni to np. w stosunku „.....do podatników prowadzącychdziałalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego", których to cały obrót powinien byćewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej.Gdyby zamierzeniem ustawodawcy było objęcie fiskalizacją całego obrotu, użyłby słowa,,podatnik" a nie ,,usługa".Za moim tokiem rozumowania przemawia fakt, ze ustawodawca w tym samym paragrafieużywa w punkcie pierwszym wyrazu ,,do podatników", a w punkcie trzecim ,,przyświadczeniu usług", tym samym różnicując te dwa przypadki.Czy moje wyżej opisane stanowisko, że nie mam obowiązku ewidencjonować obrotu zapomocą kasy fiskalnej, poza obrotem z zarobkowego przewozu osób-taxi, jest słuszne?Nadmieniam jednocześnie że nie toczy się w mojej sprawie postępowanie podatkoweani kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. dotyczące obowiązku rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w prowadzonym przez Pana sklepie, przy jednoczesnym świadczeniu usług przewozu osób TAXI, podtrzymuję Pana stanowisko zawarte w piśmie. Obowiązek ewidencjonowania bez wzg ...


Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...


Prowadzę działalność gospodarczą od 1.07 2003 r., jestem podatnikiem podatku od towarów i usług i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. /Dz.U. Nr 234 poz. 1971/ uważam, że po przekroczeniu obrotu w wysokości 40.000,- zł, po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty mam obowiązek ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach, zgodnie z art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz.U. Nr 234, po ...

Obowiązek zainstalowania kolejnej kasy w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami, o działalność handlową w barze piwnym.

W dniu 26.04.2004r Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) złożył w tut. organie zapytanie w zakresie dotyczącym obowiązku zainstalowania kolejnej kasy w ciągu miesiąca od dnia instalacji kasy fiskalnej w taksówce w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami o działalność handlową w bar ...

W jaki sposób ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż towarów dokonywaną na podstawie umowy pośrednictwa ?

1)Czy podatnik sprzedający części do maszyn rolniczych w ramach prowadzonej działalności handlowej oraz na podstawie umowy pośrednictwa może ewidencjonować sprzedaż na podstawie umowy pośrednictwa za pomocą kasy rejestrującej należącej do zleceniodawcy? Jak wynika ze złożonego wniosku Podatnik rozpoczął w lipcu 2004r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części do maszyn roln ...

Generowanie strony w 7 ms