Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracja korygująca

W sprawie limitu bezpośredniego zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Przepis art. 21 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ. U. Nr Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) wprowadzony ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272) nakłada dodatkowe warunki, które podatnik musi spełnić, aby otrzymać bezpośredni zwrot podatku z urzędu skarbowego. Zgodnie z tym prze ...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu materiałów i usług budowlanych nie podlegających wcześniej odliczeniu poprzez złożenia korekty deklaracji VAT-7 w związku ze zmianą przeznaczenia realizowanej inwestycji oraz warunków związanych z dokonaniem przedmiotowych korekt a także określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży nakładów inwestycyjnych i prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 2 września 2003 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do tu ...

- w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 08.12.2003 r. (data wpływu do US 10.12.2003 r.) w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § ...

Czy istnieje obowiązek składania korekt deklaracji podatku dochodowego CIT-2 dotyczących miesięcznych rozliczeń (zaliczek), jeżeli w deklaracji (miesięcznym rozliczeniu) wykazano nadpłatę podatku lub zaległość podatkową, względnie nieprawidłowo została rozliczona strata podatkowa?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. sp. z o.o. w M. z dnia 13.12.2003 r. (znak: PFK-2/KR/2003) o udzielenie wykładni stosowania przepisów prawa podatkowego, które zgodnie z właściwością przekazane zostało do tut. Urzędu przez N ...

Czy w przypadku wystawienia faktur korygujcych zmniejszających stawkę podatku od towarów i usług dotyczących usług telekomunikacyjnych i eksportu tych usług Spółka powinna dokonać wstecznej korekty deklaracji, w których ujęto nieprawidłowe kwoty podatku należnego.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.12.2003r. Spółki będące zapytaniem o prawidłowe rozliczanie faktur korygujących zmniejszających stawkę podatku VAT dotyczących usług telekomunikacyjnych i eksportu tychże usług, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów informuje co następuje: W piśmie ...

Czy odpłatne przekazanie wybudowanego z własnych środków przyłącza gazowego, stanowiącego element kotłowni gazowej przy szkole podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. (data wpływu 08.01.2004 r.) w sprawie opodatkowania odpłatnego przekazania Zakładowi Gazowniczemu wybudowanego z własnych środków przyłącza gazowego, stanowiącego element kotłowni gazowej przy szkole oraz możliwości złożenia korekty deklaracji ...

Czy na skutek zmiany aktem notarialnym oświadczenia stron co do ceny lokalu mieszkalnego podatnik powinien skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc w którym wykazano zawyżoną kwotę sprzedaży i podatku należnego czy za miesiąc w którym zmniejszono cenę aktem notarialnym .

Stan faktyczny w sprawie . Podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 dokonując obniżenia podatku należnego za miesiąc , w którym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego potwierdzonej aktem notarialnym .Przedmiotowa sprzedaż nie była ujęta w kasie rejestrującej jak również nie wystawiono faktury VAT . Następnie aktem notarialnym zostało spisane oświadczenie stron o zmianie ceny sprzedaży lokalu mie ...

Czy jeżeli w 2003 r. wyszło na jaw, że nie wykazano w deklaracjach o wys. dochodu uzyskanego w latach 2001-2002 (CIT-8, CIT-2) wszystkich przychodów, ale powyższe uchybienie nie spowodowało zaniżenia podatku dochodowego za te lata (za 2001 r. poniesiono stratę, w 2002 r. dochody podatnika w całości były wolne od podatku), to można ująć kwoty tych przychodów w rozliczeniu podatkowym za 2003 r., czy też należy złożyć deklaracje skorygowane za lata ubiegłe (również miesięczne)?

Stwierdzenie błędu dotyczącego lat ubiegłych, który spowodował zawyżenie lub zaniżenie kosztów (przychodów), wymaga skorygowania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe, w których powstał błąd. W przypadku pytającej jednostki popełniony błąd spowodował zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i zaniżenie dochodu za rok 2002. A zatem zawyżenie straty podatkowej za rok 2001 i ...

Czy nie wykazanie w deklaracji VAT-7 wartości zakupów opodatkowanych stawką 0% rodzi obowiązek sporządzenia korekty takiej deklaracji?

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2002r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 229 poz. 1916), zawierającego objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług ( VAT-7 i VAT-7K ) w części D deklaracji VAT-7 wykazuje się wyłącznie zakupy, w stosunk ...

Czy możliwe jest dokonanie korekty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Małego Podatnika, w przypadku gdy należność z niej wynikająca nie została uregulowana?

Działając w oparciu o art. 14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 40 ust. 5 w powiązaniu z § 35 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Generowanie strony w 4 ms