Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrola podatkowa

Rola pełnomocnika w prowadzonej kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie ...

Czy podatnik jest zobowiązany każdorazowo do wyznaczania osoby do reprezentowania go w czasie kontroli, czy wystarczy pełnomocnictwo udzielone właścicielowi biura rachunkowego prowadzącego księgi podatnika?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią zapytaniemz dnia 15.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2004r.) odnośnie obowiązku wyznaczenia przez podatnika osoby reprezentującej go w trakcie kontroli, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Zgierzu informuje, iż w znowelizowanych przepisach ...

Pytanie Podatnika: Czy otrzymanie zaliczki od kontrahenta z Włoch na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów rodzi obowiązek podatkowy VAT, czy do każdej otrzymanej zaliczki należy wystawić fakturę VAT? Czy obowiązek podatkowy od otrzymanych zaliczek pa poczet WDT powstaje niezależnie, czy wysokość otrzymanych zaliczek w sumie nie przekroczyła 50% wartości zlecenia, a firma nie wniosła do US zabezpieczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

Zgodni z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów praw ...

Organy podatkowe nie mogły (...) na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej rozstrzygać w decyzji określającej w sposób prawidłowy wysokość zobowiązania podatkowego za listopad 2000 r. o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za inny okres rozliczeniowy aniżeli objęty kontrolą, a następnie postępowaniem podatkowym oraz kontrolą urzędu, nawet kierując się zasadą prawdy materialnej.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28.07.2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1638-1689/02, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach uchylił decyzję Izby Skarbowej ustalającą dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług Jackowi F., Januszowi K. i Zbigniewowi K., wspólnikom spółki jawnej "H." z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskie ...

Czy na etapie czynności sprawdzających można wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątkowego tylko na podstawie art. 155 par. 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy kontrola podatkowa została już zakończona.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz .60 ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2005r. o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko pytającego w sprawie przedstawionego sta ...

Czy podatnik, który udzielił pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania go przed organami podatkowymi, jest obowiązany do dodatkowego wyznanczenia w trybie art. 281A ustawy Ordynacja podatkowa tejże osoby, jako upoważnionej do zastępowania go w trakcie kontroli podatkowej, prowadzonej przez organy podatkowe, jeżeli podczas wym. Kontroli jest nieobecny?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 1.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 20.05.2005 r. Nr KP/443-1/O5/AP w sprawie udzielenia interpretacji, dotyczącej zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, wynikającego z ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jedn.), ...

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy w przypadku Spółki kontrola winna być przeprowadzona w siedzibie firmy czy też w miejscu prowadzenia działalności lub w siedzibie biura rachunkowego, z którym Spółkę łączy umowa współpracy, gdy adresy te nie pokrywają się.

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Firma E... ma swoją siedzibę w T..., natomiast głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest K.... Tutaj również przechowywane są księgi rachunkowe z tą działalnością związane ( co zostało potwierdzone poprzez zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 przekazane Urzędowi w T... w dniu 21.07.2003 ...

Odnośnie stosowania art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 1 oraz art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.11.2005r. P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.10.2005r., nr 1471/NTR2/443-401/05/MP, dotyczące stosowania art. 43 ust.1 p ...

Jak w obecnym stanie prawnym wynikającym z ostatniej nowelizacji art. 81 Ordynacji podatkowej kształtuje się prawo podatnika do złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT dotyczącej miesiąca uprzednio skontrolowanego przez organ skarbowy. Czy wynik kontroli -stwierdzone nieprawidłowości lub ich brak - wpływa na prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 8 póz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005r (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 99 ust. 12 art. 109 ust. 7 pkt l ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) oraz ...

Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a. § 1 i 4, art. 165a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego 24.02.2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu ...

Generowanie strony w 6 ms