Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce wykonywania czynności

Rola pełnomocnika w prowadzonej kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie ...

Zlikwidowałam działalność gospodarczą. Czy mogę pozostały po likwidacji towar wyprzedawać w lokalu, który posiadam na podstawie umowy użyczenia lub na rynku ?

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 06.02.2004r. zapytanie, dotyczące miejsca wyprzedaży towaru objętego spisem z natury na dzień likwidacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i u ...

Czy należy wystawiane faktury w Szwecji w języku szwedzkim a następnie przetłumaczone na język polski ujmować w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT? Czy ma zastosowanie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 23.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ujmowania w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT faktury VAT wystawiane w Szwecji w języku szwedzkim a następnie tłumaczone na język polski, oraz wyrażenia opinii o zgodności opisanej procedurze księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i czy w przedstawionej syt ...

uzupełnić

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu 30.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z wynajmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków tylko u jednego z nich, prawa do odliczenia przez jednego z małżonków całości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej tylko na jednego mał ...

dotyczy zaliczania przez wspólników spółki cywilnej diet do kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.03.2004 r. w sprawie zaliczania przez wspólników spółki cywilnej diet do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści przedmiotowego zapytania wspólników wynika, że w ramach prowadzonej przez spółkę dzia ...

W dniu 22.04.2004 r. zgłosiłem działalność wewnątrzwspólnotową i będę świadczył usługi tłumaczeniowe dla podmiotów zarejestrowanych na terytorium Unii Europejskiej z dniem 01.05.2004 r.1. Bardzo proszę o podanie, czy usługi tłumaczeniowe wykonywane przez moją firmę dla podmiotów zarejestrowanych w obrębie Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAT. Nadmieniam, iż na podstawie art. 17 pkt 4 wykonywane usługi będą miały charakter wewnątrzwspólnotowy, a na podstawie art. 27 ustawy ust. 4 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 miejscem siedziby świadczonych usług będzie miejsce siedziby usługobiorcy, czyli dla mojej firmy na dzień dzisiejszy będzie Genua (Włochy).Moim zdaniem, usługi świadczone dla kontrahenta posiadającego siedzibę poza terytorium Polski na obszarze Unii Europejskiej, zgodnie z kryterium miejsca świadczenia powinny zostać uznane za świadczone poza granicami Polski i jako takie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W związku z trwającym kontraktem oraz tym, że zgodnie z umową muszę wystawić fakturę dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski za wykonywane usługi do 10.05.2004 r. bardzo proszę o pilne rozpatrzenie mojej prośby.

Na podstawie art.14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2004 r. dotyczącego opodatkowania usług tłumaczeń dla kontrahenta z Włoch informuję, iż podzielam Pana stanowisko w sprawie. Jak wynika ze złożonego pisma świadczy Pan usługi w zakresie tłumaczeń dla kontrahenta mającego siedzibę na terenie Włoch. ...

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz czeskiej firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej, związane z bezpośrednią dostawą towarów nie akcyzowych do nabywców krajowych zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Wynagrodzenie za usługi jest płacone przez czeską firmę na podstawie faktury wystawianej przez Spółkę po realizacji kontraktu, tj. po otrzymaniu przez czeską firmę należności od nabywcy towaru. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

Naczelnik którego urzędu skarbowego właściwy jest miejscowo do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

Z przedstawionego przez Podatnika zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia -____ Nr _____ wydanego przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, wynika: miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy: Dąbrowa Górnicza, ul. ____ siedziba i adres zakładu głównego, oddziału oraz inne stałe miejsce wykonywania działalności: Będzin, ul. ____. W piśmie z dnia 20.12.2003r. Podatni ...

Czy diety i inne koszty delegacji wypłacane pracownikom delegowanym do pracy za granicą korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 1.04.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

W jakich sposób po 01.05.2004r. i w okresie przejściowym opodatkowane są podatkiem od towarów i usług usługi uszlachetniania czynnego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w ...

Generowanie strony w 13 ms