Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce wykonywania czynności

dotyczy opodatkowania usług związanych z nieruchomościami na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce, lecz wykonywane na terytorium Wspólnoty (Węgry), a także na terytorium państwa trzeciego (Indie)

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 14.06.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: Z przedstawionego przez pana opisu stanu faktycznego wynika, że wykonuje pan usługi związane z nieruchomościami na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce (P.), lecz wykonywane na terytor ...

Czy usługi budowlane świadczone poza terytorium kraju podlegają opodatkowaniu Czy można odliczyć podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczonymi usługami?

dotyczy: informacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 20.05.2004 r., Nr PP-1/443/8/04 w sprawie opodatkowania usług budowlanych świadczonych poza terytorium kraju. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę ...

Czy usługi rybackie świadczone na rzecz armatora holenderskiego pływającego pod banderą niemiecką, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach na pisemne zapytanie z dnia 26.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż podatnik świadczy usługi rybackie na rze ...

Jak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) wyznaczyć miejsce świadczenia usług projektowania architektonicznego i technicznego nie związanych z nieruchomościami oraz usług nadzoru inwestorskiego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z pisma Spółki świadczy ona usługi projektowania architektonicznego i technicznego dla obiektów budowlanych w Polsce oraz usługi nadzoru inwestorskiego ...


Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie przebywa w Norwegii i współpracuje z tamtejszą firmą w zakresie usług remontowo – budowlanych. Zapytanie dotyczy stawki podatku VAT na ww usługi.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, opisanej w zapytaniu z dnia 23.07.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art.14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. N 137, poz. 926 z 1997 roku z późniejszymi zmianami). Od 1.05.2004r zostały wprowadzone nowe uregulowania prawne związane z określeniem miejsca św ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie holowań morskich, polegających na holowaniu pontonów i innych jednostek pływających nie posiadających własnego napędu. Podatnik wnosi zapytanie jakimi stawkami podatku od towarów i usług objęte są świadczone przez Podatnika usługi holownicze w zależności od miejsca wykonywania usługi i kraju, w którym kontrahent podatnika posiada siedzibę.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, na pisemne zapytanie z dnia 05.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospod ...

Podatnik Świadczy usługi transportowe w kraju i na terenie Unii Europejskiej, m. in. w Niemczech, wykonanie usług zleca podwykonawcom. Wątpliwości dotyczą miejsca świadczenia tych usług na terenie Niemiec i obowiązków rejestracyjnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że krajem właściwym do poboru podatku VAT (podatku od wartości dodanej) jest kraj, na terenie którego odbywa się transport, oczywiście proporcjonalnie do pokonanych odległości. W przypadku świadczenia usług wyłącznie n ...

Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane: w kraju przez krajowe wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, w krajach należących do Unii Europejskiej przez wyspecjalizowane podmioty zagraniczne, w krajach trzecich przez kontrahentów zagranicznych, na zlecenie podatnika dotyczące oględzin na miejscu wystąpienia szkody i wyceny powstałej szkody powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też opodatkowane stawką 22%? Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez spółkę na rzecz firm ubezpieczeniowych są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez jednostkę na terenie kraju na zlecenie wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych (zarówno z UE jaki państw innych) działających na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy je opodatkować? Czy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i dostawa powyższych usług spółka winna zarejestrować się jako podatnik VAT/UE?

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535 ...

Czy świadcząc usługi pośrednictwa na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Niemczech podatnik powinien zarejestrować się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz jaką stawką podatku VAT powinien opodatkować świadczenie powyższych usług? Czy podatnik ma obowiązek składania informacji podsumowujących?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 26.07.2004 r. (znak: I US-II/443/59/2004): Pismem z dnia 1.06.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszo ...

Generowanie strony w 11 ms