Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pełnomocnicy

Rola pełnomocnika w prowadzonej kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie ...

Czy podatnik odbywający zasadniczą służbę wojskową może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem pełnomocnika?

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei zgodnie z art. 137 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno ...

Czy osoba prowadząca biuro rachunkowe na podstawie wystawionego przez Ministerstwo Finansów świadectwa kwalifikacyjnego może podpisywać sporządzane na podstawie prowadzonych ksiąg deklaracje podatkowe w tym również PIT-5 swoich klientów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W myśl art. 137 § 1 ww. ustawy pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo p ...

dotyczy uznania wynagrodzenia prokurenta oraz wydatków spółki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, którego podstawę stanowi umowa o pracę (umowa cywilnoprawna), zawarta przez spółkę reprezentowaną przez pełnomocnika z prezesem zarządu oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 26.02.2004 r ...

Jak opodatkować wynagrodzenie wypłacane Pełnomocnikowi Wspólnika powołanego na mocy aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego?

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z przedłożonego wraz z pismem aktu notarialnego z ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, składająca deklaracje podatkowe PIT-5L i VAT-7 jest zobowiązana do podpisywania ich, czy też deklaracje te mogą być podpisywane przez pracownika firmy, który je sporządza?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Pani z dnia 23 listopada 2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie składania podpisów na deklaracjach PIT-5L i VAT-7 informuje, jak poniżej. Stosownie do przepisu art.44 ust.6 ustawy ...

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniami: - czy prawidłowo wystawia faktury VAT ?- czy powinna wystawiać faktury VAT proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów we współwłasności ?- czy Spółka ma obowiązek rozliczenia naliczonego podatku VAT w imieniu współwłaścicieli nieruchomości, będących osobami fizycznymi?- jak należy rozliczyć osoby dla których nie można ustalić miejsca pobytu, oraz nieujawnionych spadkobierców zmarłych właścicieli ?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), - art. 5 ust. 1, pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), p ...

Czy można wystawić fakturę VAT w imieniu współwlaścicieli bez ich pełnomocnictwa?

W odpowiedzi na zapytanie „czy możemy wystawić fakturę VAT w imieniu współwłaścicieli bez ich pełnomocnictwa” zawarte w piśmie z dnia 22.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy czynności przyjmowania wyrobów akcyzowych, sporządzania dokumentacji sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, wypełniania odpowiednich pól w dokumencie ADT, prowadzenia ewidencji zarejestrowanego handlowca są rozumiane przez ustawodawcę jako postępowanie w zakresie akcyzy prowadzone przed organami podatkowymi w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz 257 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8, poz.60 ze zmianami) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 18.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 12.07.2005r.) jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 18.05.2005r. złożono wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co ...

Czy biegły rewident może reprezentować Spółkę przed organem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego oraz sporządzać w imieniu i na rzecz Spółki deklaracje podatkowe w zakresie podatku akcyzowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wp ...

Generowanie strony w 28 ms