Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budżet państwa

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy w powyższej sytuacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają całkowite lub częściowe dopłaty dla podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe nauczycieli ?

Stan faktyczny: Dyrektor Zespołu Szkół - ze środków budżetowych gminy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela - dofinansował do czesnego dla nauczycieli: studiujących na studiach podyplomowych i uzupełniających kwalifikacje, do kursów doskonalących i podnoszących kwalifikacje, do warsztatów oraz szkoleń rady pedagogicznej. Ocena prawna stan faktycznego: Z dniem 1 stycznia 2004 roku uchylony z ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług pogotowia lodowego, bądź usług lodołamania, finansowanych ze środków budżetu państwa i mających na celu zapobieganie powodziom?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usł ...

Czy można odliczać od popdatku na zasadzie praw nabytych spłatę dokonaną w 2004 r. do spółdzielni mieszkaniowej tytułem zwrotu nominalnego umorzenia kredytu mieszkaniowego podlegającego zwrotowi do budżetu państwa (dot. kredytów zaciągniętych do 31.05.1992 r.) ?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w odpowiedzi na złożone zapytanie w dniu 20.12.2004 r. o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Podatnicy, którzy w 2000 r. kontynuowali wydatki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez spółdzielnie mieszkaniowe do 31 ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługi o PKWiU 75.12.12 tj. usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz czy otrzymywane z budżetu państwa środki finansowe podlegają opodatkowaniu VAT?

W odpowiedzi na zagadnienie przedstawione we wniosku wyjaśnia się co nastęouje:Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wykonują czynności zakwalifikowane do PKWiU 75.12.12-00.00 tj. „Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego” i stosownie do przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych otrzymują z budżetu państ ...

Spółka z o.o. na podstawie decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego dokonywała w 2003 r. eksportu mięsa wieprzowego. Następnie, po uprzednim wystawieniu rachunku obciążającego ARR i przedłożeniu Prezesowi Agencji wszelkich wymaganych dokumentów, Spółka w 2004 r. otrzymała dopłatę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego (Dz. U. Nr 17, poz. 161). Pytanie podatnika 1. Czy dopłaty, o których mowa wyżej, są kwotami korzystającymi ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwolnione od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach ? 2. Czy w przypadku objęcia tychże dopłat zwolnieniem przedmiotowym: a) uzyskanie dopłaty skutkuje powstaniem przychodu zwolnionego w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR ( jest to istotne w związku z obowiązkiem wykazania przychodów zwolnionych w deklaracji CIT-2 ), czy też dopiero w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki? b) należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów roku, w którym uzyskano dopłatę zwolnioną z podatku dochodowego, proporcjonalną część wydatków na nabycie tychże towarów, odpowiadającą uzyskanym dopłatom ( tj. wyłączyć z kosztów zyskania przychodów wartość równą 5 PLN x ( 2 PLN / 6 PLN ))? 3. Czy w przypadku nie objęcia tychże dopłat zwolnieniem przedmiotowym uzyskanie dopłaty skutkuje powstaniem przychodu w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR, czy też dopiero w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki, czy też otrzymana w roku 2004 kwota dopłaty jest przychodem roku 2003, jako przychód należny roku 2003 ? 4. Czy w przypadku, gdy przychód podatkowy z tytułu dopłat do wywozu powstaje w dacie wystawienia rachunku obciążającego ARR ( 2004 r.) lub też w momencie faktycznego wpływu dopłaty na rachunek bankowy Spółki ( 2004 r.), należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 2003 roku ( poprzez korektę zeznania rocznego ), proporcjonalną część wydatków na nabycie tychże towarów ( zaliczonych w całości do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 ), odpowiadającą uzyskanym dopłatom ( tj.wyłączyć z kosztów zyskania przychodów wartość określaną przez relację: 5 PLN x ( 2 PLN / 6 PLN )) i zaliczyć tę wartość do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 w oparciu o art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?.

Art. 17 ust. 1 pkt 14 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną Spółce przez Agencję ...

Czy wypłacane uczniom stypendia przez Starostwo Powiatowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2005 r. (uzupełnionego w dniu 02.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od os ...

Czy ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystają dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego?

Odpowiadając na wniesione zapytanie w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do art. 17 ust. 1 dodano pkt. 14 ...

Czy podlegają zwolenieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, i czy należy w tym przypadku sporządzać informację PIT-8S i PIT-11?

W dniu 22.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 23.03.2005 r. tutejszy organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 31.03.2005 r. . Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stoso ...


Generowanie strony w 32 ms