Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja celowa

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

1. czy poniesione koszty związane z wdrożeniem zarządzania jakością ISO 9001: 2000 można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia do dnia otrzymania dotacji? 2. czy wydatkowane środki przez podatnika będącego osobą prawną na poczet realizacji projektu, co do którego podatnik złożył wniosek o przyznanie dotacji do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej stanowią koszty uzyskania przychodów i czy kwota otrzymanej dotacji jest przychodem zwolnionym z podatku?

Stan faktyczny wynikający z pisma Spółki wskazuje, że: - Spółka podjęła starania o uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001 i w tym celu zwróciła się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o udzielenie dotacji, podpisując stosowną umowę. Przedmiotem umowy jest dotacja na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000” ...

Czy dotacja otrzymana w 2004 r. z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez podatnika prowadzącego przedszkole niepubliczne, wobec zmieniających się przepisów podatkowych, powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, czy powinna być ewidencjonowana nadal oddzielnie?

Pojęcie przychodów z działalności gospodarczej zdefiniowane jest w art. 14 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, pojęcie kosztów uzyskania przychodów – w art. 22 ustawy, zwolnienia z podatku dochodowego – w art. 21 ustawy, przedmiot opodatkowania – w art. 9 ustawy, a zasady prowadzenia podatkowej ks ...

- w sprawie odliczenia podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego przy realizacji inwestycji współfinansowanej z programu phare Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na otrzymane w dniu 13.10.2003 r. pismo wyjaśnia: Ze złożonego pisma wynika, iż Fundacja jest w okresie realizacji inwestycji współfinansowanej z programu Phare Unii Europejskiej. Inwestycja polega na modernizacji istniej ...

1. Czy zwrot poniesionych kosztów za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi mieści się w pojęciu "inna dopłata o podobnym charakterze związana ze świadczeniem (...)usług ujętym w art.29 ust.1 ustawy VAT? 2. Czy dotacje otrzymane z budżetu państwa na prace leśne /zalesienie gruntów i wykonanie innych czynności / podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...


Czy otrzymaną dotację podmiotową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka kultury należy traktować jako obrót podlegający opodatkowaniu oraz czy dotacja celowa przeznaczona na realizacje inwestycji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości? Czy podatek VAT naliczony przy zakupie nagłośnienia można odliczyć z podatku należnego ?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w art. 29 ust. 1 określa podstawę opodatkowania, którą jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z d ...

Czy dotacje podmiotowe i celowe inwestycyjne w myśl ustawy o podatku od towarów i usług należy są obrotem oraz czy ich otrzymanie należy wykazać w rozliczeniu sprzedaży w części C deklaracji VAT-7 ?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w art. 29 ust. 1 określa podstawę opodatkowania , którą jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym czarakterze związana z ...

Jaki obowiązek podatkowy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma państwowa firma przewozowa z tytułu dopłat otrzymywanych przez przewoźników wykonujących publiczny transport drogowy od samorządów województw, zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego?

Od dnia 01 maja 2004-07-28 roku stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z przepisów ustawy wynika, że w sytuacji gdy podatnik otrzymuje od innego podmiotu np. organu administracji samorządowej j ...

Czy każda dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku, w związku z pismem z dnia 4.06.2004 r. (data wpływu 8.06.2004 r., znak: K-32-62/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dot. obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji na „Przebudow ...

Generowanie strony w 6 ms