Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skutki podatkowe umowy

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Zasady dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży kodów używanych do przedpłaconych usług telekomunikacyjnych oraz poboru energii elektrycznej i gazowej w przypadku gdy sprzedaż taka dokonywana jest poprzez ciąg podmiotów kupujących te kody w celu dalszej ich odsprzedaży albo poprzez ciąg pośredników w postaci agentów albo poprzez ciąg pośredników działających w sposób zbliżony do umowy komisu

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.08.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatn ...

Czy umowa sprzedaży obligacji wywołuje skutki podatkowe w sytuacji gdy Bank w następstwie zawarcia odrębnej umowy kupna odkupuje od innego podmiotu na rynku tę samą ilość tych obligacji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004 (wpływ do Urzędu 20.02.2004r.) nr DPd/Dyr./303/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz.926 ze zm.) informuje, że: Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54, p ...

W jakim momencie opłata wstępna wynikająca z umowy leasingu stanowi koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) uprzejmie informuje: Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie i załączoną umową Spółka wzięła w leasing operacyjny na okres 36 miesięcy Pionowe centrum wiertars ...

Czy koszty ponoszone przez spółkę z tytułu organizacji wyjazdów zagranicznych dla osób zewnętrznych nie będących pracownikami spółki a powiązanych ze spółką umowami o współpracy, na które składają się opłaty za bilety lotnicze, hotele, przejazdy itp. będą dla spółki stanowiły koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 07.07.2004r.( data wpływu do tutejszego urzędu- 09.07.2004r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka XXX S.A. w prowadzonej działalności gospodarc ...


Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...

Zapytanie podatnika, z którym wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego dotyczy kwestii, czy w przypadku zawarcia umowy zgodnie, z którą firma będzie sprzedawała nabywcy licencję na użytkowanie programu, zastosowanie znajdą przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem podatnika – jak wynika z treści pisma - zobowiązanie podatkowe w przedmiotowym podatku nie wystąpi.

Stan faktyczny Podatnik – osoba fizyczna – napisał program komputerowy i zamierza zawrzeć umowę z firmą, która zajmie się jego sprzedażą i obsługą ( wdrożenie, szkolenie, konserwacja ). Program – jak informuje podatnik – nadal pozostanie moją własnością, a firma w wyniku zawartej umowy będzie sprzedawała nabywcy jedynie prawo wykorzystywania programu ( licencję na użytkowanie ). Dochodem dla autor ...

Czy podatniczka musi odprowadzić należności podatkowe w związku z zawartą umową bezpłatnego użyczenia powinowatemu lokalu mieszkalnego, w którym podatniczka jest zameldowana i którego jest głównym najemcą (lokal należy do ZGM), a w którym powinowaty i jego żona są zameldowani i zamieszkują.

W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z powyższego wynika, iż generalnie osoba użyczająca daną rzecz nie uzyskuje z tego tytułu przychodów, gdyż istotą umowy użyczenia jest jej nieo ...

Do spółki cywilnej, w której jestem udziałowcem, zamierza dojść wspólnik, następnie zamierzam wycofać swoje udziały i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko. Jakich formalności należy dopełnić, czy sporządzać remanent na dzień zmiany wspólników, czy rejestrować umowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak opodatkować powyższą czynnośc w pdoatku od towarów i usług VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do postanowień § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sp ...

Generowanie strony w 32 ms