Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa nienazwana

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Podatnik prowadzi dzialalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw - usług lombardowych i jest płatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy udzielane przez niego pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy są od tego podatku zwolnione na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu 22.03.2004 r.), podatnik zwrócił się z prośbą o informację odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych przy udzielaniu pożyczek lombardowych. Działając stosownie do art. 14 “a” § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony pr ...

Czy umowy cash pooling podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PCC, zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają temu podatkowi. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w których w myśl art. 720 k.c. dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść n ...

Czy umowy o udostępnienie know-how podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy know-how udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 29.01.20 ...


Czy umowy faktoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 20.05.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 21.05.2004 roku) w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego czy umowy factoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopra ...

Czy przejęcie banku przez inny bank na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 r. ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2004 r.) znak DRA/ZP/1815/03 w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego i rozstrzygnięcia kwestii czy przejęcie banku przez inny bank na ...

Czy transakcja typu cash pooling jako umowa nienazwana powinna podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 20 sierpnia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu zawartego we wniosku Spółka oraz inne spółki z Grupy ... rozważają zawarcie umowy o świadczenie usługi DB – CASHSWEEP PL o ...


Na mocy jednego z postanowień kontraktów menadżerskich, Spółka zobowiązała się zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia medycznego na rzecz członków zarządu i ich najbliższej rodziny oraz opłacać składkę z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy. W opinii Spółki wszystkie elementy kontraktu składają się na całość wynagrodzenia danego członka zarządu i jako takie stanowią koszt uzyskania przychodów.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.15 ust.1 i art.16 ust.1 pkt 65 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.08.2005r. "O" S.A., na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowie ...

Generowanie strony w 5 ms