Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie prowizyjne

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Określenie stawki podatku VAT od prowizji z tytułu pośrednictwa sprzedaży usług Totalizatora Sportowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.02.2004 r. dotyczące określenia stawki podatku VAT od prowizji z tytułu umowy agencyjnej związanej z prowadzonymi przez Totalizator Sportowy grami i zakładami wyjaśniam, że pośrednictwo ze sprzedaży ...

Jak prawidłowo zaewidencjonować przychody z prowizji wypłacanej z tutułu pozyskiwania nowych nabywców dla zagranicznego kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik jest właścicielem przedsiębiorstwa handlowo-usługowego. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Obecnie zawarł on z zagraniczną firmą ustną umowę przedstawicielską na mocy której będzie przedstawicielem tej firmy na terenie Polski. Jego obowiązki jako przedstawiciela polegać będą na szukaniu nabywców na towary tej firmy i przekazywaniu zamówie ...

Czy Spółka od wynagrodzenia w postaci prowizji (uzależnionej od stopy zysku operacyjnego) za zdobyte na rynku doświadczenia, informacje, kontakty handlowe, a nawet zamówienia na warunkach określonych w zawartej umowie, powinna naliczyć od należnej prowizji podatek od towarów i usług?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka "X” od roku 1995 prowadziła na rynku polskim sprzedaż mat bentonitowych, których producentem była Firma USA – jedyny udziałowiec Firmy POLAND Sp. z o.o. . Gdy Spółka "X" osiągnęła wysoki poziom sprzedaży, Firma USA postanowiła zainwestować w produkcję mat bentonitowych w Polsce. W ten sposób w roku 1999 powstała Firma POLAND Sp. z o.o. Wówczas ...

Kto jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zawarcia umowy zlecenia dotyczącego sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej?

Podatniczka zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków skarbowych, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Wynagrodzenie za sprzedaż znaków wynosi 5% wartości nominalnej sprzedanych znaków i będzie pobierane przez podatniczkę z należności za sprzedane znaki. Zatem wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa płatnika. Zgodnie z przepisem art. 44 ust.1a pkt 3 oraz ust.3a ...

Pytanie podatnika dotyczy: czy do zawartej pomiędzy Podatnikiem a Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. umowy, nazwanej umową agencyjną należy stosować w zakresie opodatkowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące umowy agencji czy też umowy komisu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 31.05.2004r., doręczone dnia 01.06.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Pismem doręczonym dnia 01.06.2004r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie informacji czy do zaw ...

Czy wynagrodzenie syndyka objęte jest opodatkowaniem podatkiem od towarów i uslug?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 2 listopada 2004 r. podatnik zwrócił się do ...

Czy czynny podatnik VAT może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa w sprzedaży lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zwalnia się od podatku m. in. czynności wynikające z umowy pośrednictwa w przypadku których podstawę opodatkowania dla zleceniobiorcy stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, p ...


Czy wynagrodzenie w ramach inkasa opłaty miejscowej/ustalonej przez radę miasta jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Odpowiadając na pismo z dnia 21 października 2004 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4 listopada 2004 r., w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnika ...

Generowanie strony w 60 ms