Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ kontroli skarbowej

Zobowiązania podatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) i związanymi z tym pewnymi niejasnościami w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy do postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Przepis art. 31 ustawy o kontroli skarbowej w brzmieniu: "w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego ...

opodatkowanie osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej polskiej spółki kapitałowej o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy oba przepisy czyli art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych odnoszą się do przypadku Wnioskodawczyni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółkach prawnych z siedzibą w Luksemburgu, Holandii i na Cyprze w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów lub akcji w polskich spółkach kapitałowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Ustalenie przychodu z tytułu wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w związku z objęciem udziałów (akcji) w kapitale zakładowym Spółki przez Spółkę Osobową w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną wydanych w zamian udziałów (akcji) Spółki, przychodem Wnioskodawcy opodatkowanym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP) z uwzględnieniem zasad określonych w art. 5 ust. 1 UPDOP będzie wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w Spółce przez Spółkę Osobową ?Czy w przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie uprawniony do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów (akcji) w Spółce ?Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową udziałów (akcji) Spółki objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów, kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze zbycia tych udziałów w Spółce, ustalonym w oparciu o art. 5 ust. 2 UPDOP (akcji), będzie ich wartość nominalna ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

W zakresie obowiązku zmiany (zwiększenia) kwoty wpłacanych w formie uproszczonej zaliczek na podatek dochodowy w wyniku wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 30 ms