Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek akcyzowy

Penalizacja przewidziana w art. 70 § 4 k.k.s. obejmuje także posiadanie lub przechowywanie przez osobę nieuprawnioną znaków akcyzy usuniętych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem.

Zagadnienie prawne w niniejszej sprawie wyłoniło się w następującym stanie faktycznym. W dniu 20 grudnia 2000 r. podczas przeszukania cel w Zakładzie Karnym w K. znaleziono u odbywającego tam karę pozbawienia wolności Mirosława C. 141 sztuk banderol papierosowych - znaków akcyzy. Oskarżono go w związku z tym o posiadanie, jako osobę nieuprawnioną, znaków akcyzy, tj. o czyn określony w art. 70 § 4 ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.02.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. Urzędu w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym importowanego samochodu, następnie sprzedanego bez uprzedniej rejestracji na terytorium RP Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kam. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...


Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2000 r., odnosi się tylko do "innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe".

Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi pod nazwa "V." Laboratorium Chemiczne w N., które uzyskało status zakład ...

dot. obowiązek podatkowy dla wyrobów -napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 2.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 03.12.2002 r., Urząd Skarbowy niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek po ...

Stawki podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP1-005-55/2003 z dnia 10.06.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) prostuje i uzupełnia informację w sprawie stosowania stawki podatku akcyzowego od napoju alkoholowego, udzieloną Spółce pismem z dnia 15.05.2003 r. znak: PP 2/443/15/2003. ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie dot. odliczenia podatku VAT z dokumentu celnego, zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Podstawową zasadą podatku od towarów i usług wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Czy zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego może uznać za koszt uzyskania przychodu podatek akcyzowy wynikający z deklaracji AKC-2 /zapłacony/.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa - Mokotów działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. ...

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

Jaki jest moment zarachowania w koszty uzyskania przychodów podatków: akcyzowego, od środków transporty, od nieruchomości i opłaty paliwowej - dzień zapłaty podatku czy powstania obowiązku podatkowego ?

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jed.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co ...

Generowanie strony w 31 ms