Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie upadłościowe


Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność od dłużnika postawionego w stan upadłości?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 10 lutego 2004 r. uzupełnion ...

W związku z powyższym Spółka zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie, cyt. „czy zakup ten nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?”.

Występująca z zapytaniem Spółka stwierdziła, iż zamierza nabyć „przedsiębiorstwo upadłe w całości w trybie art. 113 § 1 Prawa Upadłościowego...”. Ocena prawna stanu faktycznego Stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.) sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym nie podlega poda ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy na podstawie przesłanego z sądu pisma w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego w stosunku do odbiorcy towarów . można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej kwotę nierozliczonych ( niezapłaconych ) faktur za sprzedane wyroby .

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm. )1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:20) wierzytelności odpisanych jako nieściagalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobnio ...

Dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji uchylenia postanowienia o upadłości i ponownym ogłoszeniu upadłości ale w innym terminie.

Pismem z dnia 2 grudnia 2003r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W przedmiotowym piśmie podatnik prosi o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych or ...

Za jakie okresy spółka ma złożyć sprawozdanie finansowe, deklaracje CIT-2 i VAT-7 w związku ze zmianą przez Sąd postanowienia o upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, obejmujące likwidację majątku?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 29.01.2004 r. została ogłoszona upadłość przesiębiorstwa z możliwością zawarcia układu. Sąd wyznaczył sędziego komisarza oraz zarządcę. Fabryka kontynuowała działalność gospodarczą, składając sprawozdania oraz deklaracje podatkowe - narastająco od 01.01.2004 roku. W dniu 14 lipca br., sąd rejonowy, wydał postanowienie zmien ...

Czy w związku z otwarciem przez podatnika postępowania naprawczego na podstawie art. 492-535 prawa upadłosciowego i naprawczego (Dz.U Nr 60 poz. 535 ) oraz zawarcie w ramach tego postępowania ukladu z wierzycielami, na mocy którego ulega umorzeniu część zobowiązań na zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umorzone zobowiązania nie stanowią przychodu podatkowego ?

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią, iż do przychodów w rozumieniu ustawy nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów ...

Czy wobec zakończenia postępowania upadłościowego prawomocnym postanowieniem sądu, uznać można, iż udokumentowana została nieściągalność wierzytelności przysługującej od kontrahenta i wierzytelność w kwocie netto odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Wnioskującej przysługują wierzytelności wobec kontrahenta z tytułu dostaw towarów. Wynikające z wystawionych faktur kwoty netto zostały, w myśl przepisów art. 12 ust. 3 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych, ujęte jako przychody należne. Postanowieniem sądu z dnia 06.07.2001r. ogłoszona została upadłość kontrahenta (dłużnika). P ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym ?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urządu Skarbowego Łódź – Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 3.11.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 2 pkt. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzeku ...

W ramach prowadzonego postępowania upadłościowego przedsiębiorcy - Syndyk , zgodnie z wymaganiami prawa upadłościowego, przeprowadza likwidację majątku, a jednym z jej elementów jest sprzedaż wierzytelności na rzecz różnych nabywców.Pytanie odnosi się do stosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży własnych wierzytelności przedsiębiorstwa będącego w upadłości.

W związku z pismem z dnia 17.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: Jak wynika z pisma, w ramach prowadzon ...

Generowanie strony w 8 ms