Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie


Spółka pyta o możliwość zaliczenia umorzonego zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki do przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 8 stycznia 2004 r. informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zaciągnięcie pożyczki - zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Czy w świetle nowych przepisów, zmieniających kompetencje urzędów skarbowych będzie miała zastosowanie dotychczas stosowana forma zapłaty podatku akcyzowego w obrocie krajowym w formie przerachowania z nadwyżki podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet ...

Jaki kurs walutowy należy przyjąć do zaksięgowania zakupu towaru z kraju Unii Europejskiej, w przypadku gdy faktura została wystawiona w kwietniu, a dostawa towaru wraz z fakturą nastąpiła w maju?

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średni ...

Czy różnice kursowe powstałe podczas rozliczeń między członkami grupy w formie wzajemnej kompensaty należności i zobowiązań można uznać za zrealizowane w świetle art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 7.04.2004 r. doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z zapytania, Spółka w ramach pr ...

Jaki kurs przeliczenia waluty należy zastosować w przypadku, gdy 06.05.2004r. Spółka otrzymała towar od kontrahenta zagranicznego, natomiast faktura została wystawiona przez dostawcę 10.05.2004?

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłas ...

Dotyczy skutków podatkowych z tytułu wpłat z zysku w związku z umorzeniem należności publicznoprawnych w wyniku restrukturyzacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po konsultacji zagadnienia z Dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy informuję o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Spółkę w zapytaniu z dnia 01 marca 2004 r., znak NF/280/04, (wpływ do Urzędu w dniu 02 marca 2004 r.) dotyczącej skutków podatk ...

Czy i kiedy cena wykupu hipoteki kaucyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu oraz jaki wpływ na rozliczenie w podatku dochodowym od osób prawnych ma różnica pomiędzy wartością nominalną hipoteki kaucyjnej a ceną jej wykupu?

Zasadnicze kryterium zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawiera przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zasada zawarta w powoł ...

czy kwoty stanowiące „równowartość umorzonych zobowiązań, z realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw nie stanowią przychodu na podstawie art. 12 pkt. 4 ust. 6 oraz ust. 8 lit.c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 28.04.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu – 11 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy ordynacja Podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – dotyczących nie zaliczania do przychodów kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań w wy ...

Czy ujemne różnice kursowe powstałe w związku z konwersją zobowiązań z tytułu dostaw materiałów w walucie obcej na kredyt długoterminowy, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli nie, to do jakiego kursu należy porównywać kurs z dnia wpłaty poszczególnych rat kredytu przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji szyb zespolonych opodatkowaną na zasadach ogólnych. W latach 2001-2004 zaciągnęła zobowiązania z tytułu importu materiałów do produkcji wyrażone w walucie obcej (euro). W chwili obecnej chce dokonać konwersji długu na zobowiązania z tytułu kredytu wyrażonej w tej samej walucie w myś ...

Generowanie strony w 10 ms