Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jazda

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

dot. kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego samochodami, na zakup paliwa, części samochodowych, usług lakierniczo-blacharskich i ubezpieczenia samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd próbnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 ustawyz dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) prostuje pisemną informację o zakresie stosowania prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.12.2003r. Nr II US pb IA/1/413-93/03BB dotyczącą kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków po ...

Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane pracownikom za używanie prywatnego samochodu jako narzędzia pracy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 31 stycznia 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca jest firmą produkcyjną, specjalizującą się w produkcji opakowań lekkich. Każde zlecenie wiąże się z wieloma wyjazdami służbowymi, począwszy od rozmów handlowych, przez akceptację wzorów, proces przygo ...

Czy wydatki Kancelarii Radcy Prawnego z tytułu przyznanego ryczałtu na jazdy lokalne osobie, z którą zawarto umowę zlecenia ( do wysokości ryczałtu ) stanowią koszty uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko Pana ............... przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., który wpłyną do tutejszego organu podatkowego w dniu 10.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy zakup przez firmę biletów parkingowych (miesięcznych abonamentów), z których korzysta pracownik używający prywatnego samochodu do jazd lokalnych na potrzeby firmy jest kosztem uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy we wniosku z dnia 01.04.2005 r., uzupełnionym w dniu 04.05.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

Co stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia przez płatnika do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy zawartej zgodnie z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii, a lekarzem weterynarii niebędącym pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej?

Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wniosek dotyczy ustalenia, co stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia przez płatnika do urzędu skar ...

Czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art. 121 ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?

Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art. 121 ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy? Ośrodek stoi na stanowisku, że z uwagi n ...

W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy jeżeli Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do samochodów demonstracyjnych, to w jaki sposób powinna postąpić z zaliczonym już do kosztów podatkowych podatkiem od towarów i usług? Spółka jako dealer samochodów prowadzi sprzedaż detaliczną samochodów osobowych, posiada samochody demonstracyjne wykorzystywane do jazd testowych klientów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27 lutego 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 1 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw ...

Generowanie strony w 51 ms