Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jazda zamiejscowa

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy podlegają opodatkowaniu kwoty otrzymane przez pracownika z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe)?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004 r. (data wpływu 19.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 22 ustawy z dnia ...

Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.

W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dz ...

Dotyczy zasady opodatkowania od 1.01.2004 r. świadczeń z tytułu używania przez pracowników samochodów osobowych będących ich własnością, na potrzeby zakładu pracy, w celu odbycia podróży służbowej oraz wypłaconych w styczniu 2004 r. ryczałtów za używanie samochodów w jazdach lokalnych za grudzień ubiegłego roku.

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo (znak: DK/189/2004) z dnia 14.01.2004 r. złożone w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 19.01.2004 r. w sprawie opodatkowania świadczeń z tytułu używania przez pracowników samochodów osobowych będąc ...

Kiedy zwrot kosztów za używanie w celu służbowym samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika związany jest z jazdą lokalną a kiedy z podróżą służbową?

Od 1 stycznia 2002 r. definicję podróży służbowej zawiera art. 77 kodeksu pracy. Wynika z niej, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Tak więc nie uznaje się za podróż służbową podróży do i w obrębie miejscowości, w której pracownik ma stałe miejsce pra ...

Pytanie dotyczy możliwości zwolnienia przychodu /wypłaty należności pracownikom, którzy odbywają podróż służbową prywatnym samochodem i rozliczają przebieg w delegacji (jazdy zamiejscowe)/ od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wypłaca należności pracownikom, którzy odby ...


Zapytanie Spółki dotyczyło – ustalenia czy zwrot kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę z tytułu używania prywatnego samochodu w związanych z wykonaniem zlecenia jazdach lokalnych i zamiejscowych jest dla zleceniobiorcy dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20 kwietnia 2005 r. (wpłynął w dniu 28.04.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w ...

Czy otrzymany zwrot kosztów pracownikowi z tytułu podróży służbowej (samochodem prywatnym) jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 23b) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.05.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji, co ...

Generowanie strony w 10 ms