Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należność

CZY KWOTA OTRZYMANA PRZEZ PRACOWNIKA Z TYTUŁU UŻYWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU PRACY PODLEGA OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH w 2004r.?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Ustawa z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202, po ...

Czy prawidłowo interpretuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączając z podstawy opodatkowania tym podatkiem wszystkie nie zapłacone w danym roku podatkowym (obrotowym) rachunki za zrealizowane umowy o dzieło i zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej? Wydatki z tego tytułu Spółka zalicza w koszty roku podatkowego, w którym następuje ich faktyczna zapłata.

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nie wypłaconych osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, należności z tytułów określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców restrukturyzacji będzie podlegać zobowiązanie wobec budżetu, w sytuacji gdy kontrola podatkowa przeprowadzona przez pracowników organu podatkowego została zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 28 czerwca 2002 r., a od decyzji wydanej przez organ podatkowy w 2004 r. złożone zostanie odwołanie do organu II instancji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowan ...

Mój zmarły mąż prowadzący Kncelarię Adwokacką posiadał wierzytelność za swoje usługi w danym praedsiębiorstwie.Likwidator Kancelarii wystawił fakturę VAT na tę należność. Czy Likwidator Kancelarii odprowadza tylko podatek od towarów i usług VAT, a pozostałą kwotę przekazuje spadkobiercom, którzy obowiązani są uiścić należny od tej kwoty podatek od spadku, czy też jest to przychód Likwidatora i wobec powyższego odprowadza podatek od towarów i usług VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, po czym wypłaca spadkobiercom pozostałą kwotę?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15 (czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), obowiązani są wystawić fakturę st ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadając znaczną nadwyżkę podatku VAT wykazaną w deklaracji VAT-7 można zaliczyć tę nadwyżkę na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z późn zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z ich odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych , a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w c ...

Czy różnice kursowe powstałe podczas rozliczeń między członkami grupy w formie wzajemnej kompensaty należności i zobowiązań można uznać za zrealizowane w świetle art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 7.04.2004 r. doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z zapytania, Spółka w ramach pr ...

Czy na gruncie prawa podatkowego, wierzyciel może odstąpić od naliczania dłużnikowi odsetek po upływie 30 dni od dnia, w którym spełnił swoje świadczenia niepieniężne i czy nie stanowi to pozbawienia się przychodu?

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323), jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłu ...

Czy pobrane wpłaty na zamówione towary stanowią zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychód należny?

W złożonym piśmie jednostka stwierdza, iż otrzymuje przedpłaty na zamówione towary. Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług Spółka wystawia kontrahentom faktury VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania przedpłaty. Spółka reprezentuje pogląd, że mimo otrzymania przedpłaty i wystawienia faktury VAT w związku z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT, nie powst ...

Uznanie za przychód podatkowy Spółki otrzymaną w 2003 roku spłatę należności (3 raty) z tytułu zawartego układu z dłużnikiem

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 01.03.2004 r.) Nr L.dz.(527)/2004 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Podatnik-żołnierz Wojska Polskiego- został skierowany na misję pokojową do Islamskiego Państwa Afganistanu, którego terytorium jest uznane za strefę działań wojennych. Czy w związku z tym otrzymany dodatek wojenny jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest żołnierzem zawodowym Wojska Pols ...

Generowanie strony w 4 ms