Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura techniczna

W sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej.

W odpowiedzi na zapytanie Jednostki z dnia 27.10.2003 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.10.2003 r. w sprawie zastosowania podatku VAT od nieodpłatnego przekazania obiektu infrastruktury technicznej Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że art. 13 w związku z art ...

Czy środki trwałe zaliczone do podgrupy KŚT 62 mogą podlegać amortyzacji podatkowej przy zastosowaniu stawki wynikającej z wykazu rocznych stawek podwyższonej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 2,0.

Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci w oparciu o posiadaną przez Spółkę infrastrukturę telekomunikacyjną, tj. min. sieć urządzeń zlokalizowanych na terytorium całego kraju. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego w Warszawie w sprawie dokonania kwalifikacji wymienionych w niniejszym piśmie środków trwałych.Z opinii Urzędu Statystycznego w W ...

Czy rozliczenie otrzymanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych środków trwałych jako przychodów przyszłych okresów, poprzez ich rozliczenie proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe?

Jednostka zgodnie z obowiązującymi od 14.12.2001 r. przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jest obowiązana zapewnić realizację budowy oraz rozbudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w tym także sieci. Jednakże realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lok ...

Opodatkowanie robót instalacyjnych, związanych z budownictwem mieszkaniowym, w zakresie budowy zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

W odpowiedzi na pismo znak KF/1/05/04 z dnia 14.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "Ordynacja podatkowa" (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 m ...

dotyczy zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.05.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów, w związku z wejściem w ...

Czy posiadacz gruntów rolnych powinien zapłacic podatek dochodowy od otrzymanego na podstawie ugody odszkodowania za straty powstałe na tych gruntach w związku z budową linii światłowodowej oraz remontem rurociągu ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na żądanie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 04.03.2004r., data wpływu 08.03.2004r., uzupełnione dnia 05.04.2004r. i 26.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje: Z przedstawionego stan ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje montażu zestawów rekreacyjnych jako zagospodarowanie terenu w ramach małej architektury na terenach towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu. Zapytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług jaką należy opodatkować opisane czynności.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukt ...dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej (sieci wodociągowych wraz z przyłączami)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 1.09.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 6.09.2004 r.), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Wątpliwości po ...

Generowanie strony w 6 ms