Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin odliczenia podatku od towarów i usług

Prawo do pomniejszenia podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2003r. o podatek naliczony wynikający z faktury, która została wystawiona w miesiącu poprzednim, a zapłata nastąpiła w miesiącu listopadzie 2003r. Przedmiotowa faktura dotyczyła zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, znajdujących się na specjalnie wyodrębnionym rachunku bankowym.

Termin, w którym podatnik realizuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy to również zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej) został określony w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z ustępem 3 pkt. 1 i 3a cytowanego artykułu, obniżenie kwoty p ...

Zasady dotyczące korekty podatku naliczonego zwiększającej ten podatek

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2003 r. informuje, że podatnik podatku od towarów i usług może dokonać korekty podatku naliczonego zwiększającej ten podatek przy spełnieniu warunków określonych przepisami w przypadku gdy zakupione ...

Pytanie Podatnika dotyczy terminu odliczenia podatku VAT od importu towarów w przypadku, gdy w grudniu 2003 r. zostały dokonane odprawy celne towaru, a zobowiązanie wobec urzędu celnego zostało uregulowane w terminie. Natomiast oryginały dokumentów celnych SAD zostały odebrane już w styczniu 2004 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Przepis ustępu 3 pkt 1 tego artykułu stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 ...

Moment odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług telekomunikacyjnych, która wpłynęła do podatnika w miesiącu następnym po terminie płatności widniejacym na tej fakturze

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 26.05.2003 r. w sprawie momentu odliczenia podatku naliczonego od usług telekomunikacyjnych - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do treści art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatk ...


Czy w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) można odliczyć podatek naliczony z korekty faktury za energię elektryczną w miesiącu otrzymania faktury korygującej, czy w miesiącu, w którym przypada termin płatności?

Zasadą sformułowaną w § 40 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) jest, iż m.in. w przypadku faktury dokumentującej nabycie energii elektrycznej, nabywca może obniżyć podatek należny o podatek naliczony określony w tej fakturze w miesiącu, w ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

Czy w 2004 r. można wystawić faktury za okres wcześniejszy kiedy wystawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT ? Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur dotyczących okresu wcześniejszego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 7 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w ...

Kiedy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku od towarów i usług z dokumentu celnego w sytuacji gdy dokument ten został wystawiony w lipcu 2003r., płatności należności celno-podatkowych dokonano w dwóch ratach: w grudniu 2003r. i w styczniu 2004r., a towar wydano w styczniu 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2004r. (data wpływu: 12.03.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze ...

Czy w przypadku stosowania uproszczonej procedury celnej w imporcie towarów, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 kodeksu celnego można odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru, a zapłata tego podatku została dokonana w miesiącu następnym, ale przed złożeniem deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił wpis do rejestru?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 24.02.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie po ...

Generowanie strony w 5 ms