Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ochrona przeciwpożarowa

Dotyczy opodatkowania stawką 0% zakupu agregatu oddymiającego nabywanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej, a finansowanej przez Starostwo ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r., Ldz. ZDK.LHW.5312-4/03, uzupełnione pismem z dnia 20 listopada 2003 r. Ldz. ZDK I HW 5312-4/03, sprawie opodatkowania właściwą stawką zakupu agregatu oddymiającego nabywanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej a ...

Podatnik jest wojskową jednostką budżetową dokonującą zakupów i remontów towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla wojskowych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Podatnik jest w stosunku do tych jednostek organem zaopatrującym. Pytanie dotyczy stawki VAT, jaką winni zastosować dostawcy na sprzedawane na rzecz Podatnika towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Podatnik nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej wymienioną w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.).

W myśl art. 50 ust. 3 ustawy o VAT w okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się również do wymienionych w załączniku 10 towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, które są sprzedawane jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.) jednostkami och ...

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004r. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w kwestii:z jaką stawką VAT należy sprzedawać towary wymienione w zał. nr 3 w/w ustawy, jeżeli nabywca i płatnikiem jest Urząd Gminy, natomiast towar przeznaczony jest na cele ochrony p/poż dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tej gminyw poz. 131 załącznika nr 3 pkt 16 wymienione zostały pompy i autopompy pożarnicze, jako towary objęte stawką VAT w wysokości 7%. Do w/w artykułów powszechnie występują części zamienne, czy mogą one być sprzedawane również z 7% stawką VAT?Uzupełnienie pytania:W uzupełnieniu naszego pisma przedstawiamy swoją opinię dotyczącą kwestii sprzedaży towarów ujętych w zał. nr 3 poz .od 129 do 134.W myśl ustawy o ochronie p/poż. z dn. 24.08.1991 obowiązkiem gminy jest wyposażenie, wyszkolenie, umundurowanie i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Zakupiony na potrzeby straży asortyment jest przekazywany na podstawie specjalnego protokołu jednostkom OSP i służy zapewnieniu właściwej ochrony p/poż. na terenie danej gminy. Obciążenie go wyższym podatkiem VAT uszczupla i tak niski budżet przeznaczony na te cele.Ponadto zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 załącznik nr 3 poz. 129-134 do zakupu z 7% stawką VAT uprawnione są jednostki ochrony przeciwpożarowej, a więc min. ochotnicze straże pożarne, które nie zawsze mają własne środki na zakup potrzebnego sprzętu, dlatego wszystkie niezbędne zakupy realizowane są przez Urzędy Gmin odpowiedzialne za zaopatrzenie tych jednostek.Naszym zdaniem wpisanie na fakturze VAT jako nabywcy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej natomiast jako płatnika Urząd Gminy uprawnia do wystawienia faktury z 7% stawką VAT.Ponadto wyjaśniamy, że do każdej faktury z obniżona stawką VAT dołączamy zamówienie potwierdzające, że zakupiony towar przeznaczony jest na cele ochrony p/poż dla jednostek OSP.W związku z licznymi pytaniami o sposób zakupów ze strony OSP i Urzędów Gmin bardzo prosimy o szybką odpowiedź.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004r. (bez znaku, uzupełnione pismem z dn. 19.05.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 41 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) stawkę 7% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów ...Pytanie w sprawie stosowania obniżonej stawki podatku VAT 3 % z tytułu świadczenia usług przeciwpożarowych w Nadleśnictwie.Przedmiotem działalności są usługi przeciwpożarowe świadczone na rzecz Nadleśnictwa . Praca ta polega na obserwacji terenu leśnego z wieży do wykrywania pożarów, a po godzinie 15 w Punkcie Alarmowo Dowodzeniowym znajdującym się w biurowcu Nadleśnictwa , przyjmuje meldunki telefoniczne i radiowe z wież obserwacyjnych, które są rozmieszczone na terenie Nadleśnictwa

W związki z pismem z dnia 16.08.2004r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.nr.137 poz.926 z późn. zm. ) w sprawie : - stosowania obniżonej stawki podatku VAT 3 % z tytułu świadczenia usług przeciwpożarowych w Nadleśnictwie.W swoim piśmie Podatnik podnosi, że przedmiotem jego działalności są usługi przeciwpożarowe świadczone na rzecz Nadleśnictw ...

Czy dla wszystkich odbiorców można zastosować stawkę 7% przy dostawie sprzętu ochrony przeciwpożarowej? Czy istnieje obowiązek odrębnego fakturowania dostawy i usługi transportowej?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.04.2004 r., dot. wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, czy zachodzi możliwość stosowania stawki 7 % w podatku od towarów i usług zarówno ...

Jaką stawką należy opodatkować dostawę stanowiska operatorskie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie zawartej umowy świadczy usługi budow ...

Czy nagrody, którymi zarząd fundacji wyróżnił organizacje ( zespół śpiewaczy i jednostkę OSP ) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i jakie deklaracje należy złożyć w związku z przyznaniem tych nagród nagrodzonym? Nagrodzeni wykorzystają przyznane im nagrody na cele statutowe ( remont swietlicy OSP ) lub kulturalne ( działalność zespołu śpiewaczego ).

Odpowiadając na pismo z dnia 08,11,2004r. /data wpływu do Urzędu 15,11,2004r./, uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2004r w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , stosownie do treści art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa – informuję. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku , Statutem fundacji zatwierdzonym dnia 10.12.1986r. oraz tekstem j ...


Generowanie strony w 4 ms