Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatkowa grupa kapitałowa

1. Czy czynności wykonywane przez Partnera w ramach Umowy Rachunku Bieżącego zakwalifikowane jako „usługi pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowane" podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako czynności wykonywane poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej? 2. Czy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, wedle klasyfikacji dokonanej przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi? 3. Jeśli w odpowiedzi na pytanie zamieszczone w pkt 2 urząd stwierdzi, iż czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, to czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, a art. 20 ustawy nie ma zastosowania do Spółki w zakresie tych czynności jako, że są one wyłączone spod przepisów ustawy, a nie zwolnione od podatku? 4. Czy Umowa Rachunku Bieżącego podlega podatkowi od czynności cywilno prawnych, czy też nie - jako umowa nie wymieniona w zamkniętym katalogu umów podlegających temu podatkowi, zamieszczonym w art. 1 ust. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 13 października 2003 r. dotyczący udzielenia wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje: Z treści pisma złożonego przez Spółkę wynika, iż zawarła ona Um ...

Czy udzielenie darowizny Spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego daje możliwość odliczenia od dochodu wartości nie przekraczającej 15 % dochodu, w sytuacji gdy darczyńca będzie mógł umieścić tablicę informacyjną o honorowym patronacie oraz wyłożyć materiały informacyjne o świadczonych przez niego usługach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolon ...

Kto i na jakiej podstawie określa w chwili obecnej właściwość urzędów skarbowych w Warszawie oraz który urząd skarbowy jest właściwy dla spółki publicznej w zakresie wszystkich podatków (PIT,CIT,VAT,PCC)?

Naczelnik uprzejmie wyjaśnia co następuje.Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm./ w ogóle nie reguluje spraw i obowiązków odnoszących się bezpośrednio i wyłącznie do Spółki jako odrębnego podatnika w jakimkolwiekzakresie, bowiem: a) Spółka od dnia 01.01.2002 r. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, b) od w/w daty na mocy ...

Czy umowa o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. "czy umowa o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ..." Nac ...

1.Czy członek grupy kapitałowej z tytułu transakcji z nierezydentami należącymi do tej grupy na podst. umów ramowych ma obowiązek składania informacji podatkowej ORD-U? 2.Czy zakup obligacji lub waluty na spot (transakcje natychmiastowe), lokaty, forwardy zawierane u pośrednio powiązanego nierezydenta podlegają temu obowiązkowi? 3.Jak przeliczać wartości w EURO skoro umowa była zawarta przed ustaleniem jej kursu przez NBP?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 6 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.12.2004 r.). Zgodnie z przedstawionym w ...

Czy fakt istnienia powiązań kapitałowych między byłym i obecnym pracodawcą, a firmą z którą podatnik ma zamiar współpracować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma wpływ na możliwosć wyboru opodatkowania dochodów z tego źródła podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2005r., które wpłynęło w dniu 18.04.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 21.02.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów praw ...

Czy następuje z mocy prawa utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku gdy wymagany przepisami 3% wskaźnik udziału dochodu w przychodach, w trakcie trwania roku podatkowego nie został utrzymany?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21 marca 2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 4 kwietnia 2005 r.), uzupełnionego przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , ...

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji zawieranych z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 11 lutego 2005 r. Nr PD2/423-13/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

dot. możliwości korzystania przez nowo utworzoną podatkową grupę kapitałową z uroszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.11.2005 r. S.A. „P” na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26.10.2005 r. Nr 1471/DPD/423-96/05/MS orzeka • odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwsz ...

Generowanie strony w 47 ms