Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znaki akcyzy

Penalizacja przewidziana w art. 70 § 4 k.k.s. obejmuje także posiadanie lub przechowywanie przez osobę nieuprawnioną znaków akcyzy usuniętych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem.

Zagadnienie prawne w niniejszej sprawie wyłoniło się w następującym stanie faktycznym. W dniu 20 grudnia 2000 r. podczas przeszukania cel w Zakładzie Karnym w K. znaleziono u odbywającego tam karę pozbawienia wolności Mirosława C. 141 sztuk banderol papierosowych - znaków akcyzy. Oskarżono go w związku z tym o posiadanie, jako osobę nieuprawnioną, znaków akcyzy, tj. o czyn określony w art. 70 § 4 ...

Podatek akcyzowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowane pismem z dnia 21.03.2003 r. informuje: W świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami ska ...


Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego w celu dalszego eksportu wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu banderolami, przedmiotowe wyroby muszą być oznaczane banderolami a następnie pozbawiane tych banderol przed dokonaniem eksportu?

Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakam ...


Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą – dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR oraz pismem z dnia DD.MM.RRRR, dotyczącym stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego w kwes ...


Jak wygląda procedura zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych które przeznaczone są do wywozu z kraju?

Zgodnie z art. 93 ustawy z dn. 23.01.2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) Znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobów oznaczonych tymi znakami, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju.Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela ...

Jaką stawkę podatku akcyzowego zastosować przy sprzedaży w kraju tytoniu zaimportowanego w kartonach o wadze 80,44 kg, następnie rozpakowanych i zapakowanych w opakowania jednostkowe 500g, oraz jakim typem banderol winien być oznaczony ten tytoń, jak również tytoń zaimportowany w opakowaniach 500 g?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta zgodnie z art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem dotyczącym stawki podatku akcyzowego ...

Czy napój alkoholowy "CYDR" zwolniony jest z obowiązku oznaczania znakami akcyzy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku firmy Sp. z o.o. z dnia 07 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 7 ms