Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pośrednictwo finansowe

1. Czy czynności wykonywane przez Partnera w ramach Umowy Rachunku Bieżącego zakwalifikowane jako „usługi pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowane" podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako czynności wykonywane poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej? 2. Czy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czy też nie jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, wedle klasyfikacji dokonanej przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi? 3. Jeśli w odpowiedzi na pytanie zamieszczone w pkt 2 urząd stwierdzi, iż czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy Rachunku Bieżącego nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - jako, że nie zostały zakwalifikowane jako usługi, to czy utrata prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, a art. 20 ustawy nie ma zastosowania do Spółki w zakresie tych czynności jako, że są one wyłączone spod przepisów ustawy, a nie zwolnione od podatku? 4. Czy Umowa Rachunku Bieżącego podlega podatkowi od czynności cywilno prawnych, czy też nie - jako umowa nie wymieniona w zamkniętym katalogu umów podlegających temu podatkowi, zamieszczonym w art. 1 ust. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 13 października 2003 r. dotyczący udzielenia wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje: Z treści pisma złożonego przez Spółkę wynika, iż zawarła ona Um ...

Stawka podatku od towarów i usług na usługi polegające na udzieleniu podmiotowi trzeciemu gwarancji na kredyt za wynagrodzeniem.

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 21.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Nacz ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności ...

uzupełnić

W związku ze skierowanym zapytaniem czy cesja wierzytelności dokonana między dwoma firmami (podatnikami podatku od towarów i usług), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego s ...

- w sprawie stawki podatku VAT dla świadczonych usług w zakresie pośrednictwa finansowego i handlowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zaliczanych wg PKWiU do grupowania 67.13.10 i 74.84.14, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że świadczy ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności pomocniczej finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej o numerze PKD 67.13 Z oraz powstanie przy w/w usługach obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2004r. (uzupełnione w dniach 27 lutego 2004r. i 17 marca 2004r.) w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawarteg ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług uzyskiwanej prowizji z tytułu sprzedaży polis ubezpieczeniowych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Podatnika, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 28 kwietnia 2004r. zwrócił się Pan z zapytani ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi pośrednictwa przy zawieraniu umowy ubezpieczenia sklasyfikowane pod symbolem 67.20 PKWiU?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi pośrednictwa finansowego (zał. nr 2 poz. 9), do których zaliczane są również usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi o symbolu PKWiU 67.2. Natomiast na podstawie § 67 ust. 1 p ...

Czy gdy aktualnie wykonuję usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, zwolnione od podatku VAT, to powinienem zgłosić zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 24.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2004 r.) w sprawie zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego p ...

Czy usługi pośrednictwa finansowego objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 19.05.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 19.05.2004r.) uzupełnionym w dniu 03.06.20 ...

Generowanie strony w 5 ms