Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma prawna

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Czy Spółka może zarachować w koszty uzyskania przychodów opłatę leasingową z umowy zawartej z leasingodawcą, który w okresie podstawowym zmienił osobowość prawną?

Zgodnie z art. 151 §1 i art. 158 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny ( ...

Czy wydatki związane z przekształceniem formy prawnej spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, na postawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Przekształcenie formy prawnej następuje na mocy przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Przepisy art. 551-570 ww. kodeksu nakładają na spółkę przekształcaną wiele obowiązków. I tak, spółka planująca przekształcenie zobowiązana jest m. in. do sporządzenia: - planu przekształcenia, - opinii biegłego, - projektu uchwał o przekształceniu ...

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego, wynika że nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Z procesem tym wiązało się poniesienie wydatków, takich jak: sporządzenie aktu notarialnego, koszty badania, przez biegłych, poprawności i rzetelności planu przekształcenia spółki, opłata za wpis do KRS. Wątpliwość podatnika dotyczy kwestii określenia momen ...

W ciągu roku podatkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w spółkę S.A. co spowodowało obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i - w związku z powyższym - konieczność uiszczenia płaconych w sposób uproszczony zaliczek w podwójnej wysokości. Spółka pyta czy w dalszym ciągu ma prawo do płacenia zaliczek w sposób uproszczony i w jakiej wysokości?

Z przedłożonego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż od dnia 11.05.2004 r. nastąpiło jej przekształcenie w spółkę akcyjną. W związku z powyższym zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) - na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej podmiotu tj. na dzień 10.05.2004 r. istniał obowiązek zamknięcia ksi ...

1. Czy zmieniając formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej z działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną przez tych samych małżonków w spółce cywilnej mamy obowiązek prowadzenia w spółce cywilnej ksiąg rachunkowych? 2. Czy obrót osiągnięty w okresie prowadzenia działalności na imię obojga małżonków ma znaczenie w rozstrzygnięciu o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę ( inny podmiot rachunkowości ) utworzoną przez tych samych małżonków?

Na podstawie przepisu art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn.zm. ), po rozpatrzeniu złożonego przez Państwa wniosku z dnia 25.11.2004r. (data wpływu 26.11.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r ...

Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 19 października 2004 r. Jak wynika z pisma Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną ...

Czy i jakie skutki podatkowe spowoduje zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej tj. kontynuacja dotychczasowej działalności na nazwisko męża ?

Stan faktyczny: Podatnicy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W 2005 roku wybrali w podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanie według stałej stawki 19%. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest mąż (Pan X). W związku z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2004 r. w sprawie powstania obowiązku podatkowego po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks ...

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego spowoduje wniesienie przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o. ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan zmienić formę prawną działalności gospodarczej i wnieść dotychczasowe przedsiębiorstwo jako wkład do nowej spółki z o.o. Zdaniem Pana wniesienie całego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o. nie spowoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej ...

Generowanie strony w 5 ms