Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szczególne zasady ustalania dochodu

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Czy w przypadku zawarcia umowy użyczenia lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami niespokrewnionymi ze sobą występuje przychód, dla kogo i w jakiej wysokości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2 ...

Czy będąc opodatkowanym na zasadach ogólnych podatnik może rozliczać się według skali podatkowej, uwzględniając faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów.

Z treści przepisu art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof wynika, iż dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane według skali podatkowej na zasadach określonych w art. 27. W świetle art. 24 ust. 2 u ...

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady pro ...

- dotyczy zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zamierza sprzedać środek trwały (naczepę ciągnikową). W jaki sposób należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia tego składnika majątku?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkam ...

W jaki sposób opodatkowane są dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskane w 2004 r. w Tajwanie?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku- Ordynacja podatkowa -Dz.U Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.07.2004r. w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych zagranicą w 2004r.- w Tajwanie- informuje: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 12.11.2003r. -Dz.U.Nr202 poz.1956 z d ...

Opodatkowanie remanentu sporządzonego na dzień przeniesienia majątku ze spółki jawnej do sp. z. o. o. oraz możliwość amortyzacji środków trwałych i wyposażenia, przyjmując wartość początkową wg wyceny rzeczoznawców w wartości wyższej niż wynika z ewidencji środków trwałych.

W myśl art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półw ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej oraz na kim spoczywa obowiązek ustalenia i zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2004 r., w sytuacji gdy zmarły przed śmiercią wybrał metodę jej obliczania w oparciu o art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł wspólnik dwuosobowej spółki jawnej. W swoim testamencie jako spadkobierców wyznaczył swoich rodziców. Spółka zgodnie z § 14 umowy będzie dalej prowadziła działalność gospodarczą i w związku z powyższym zdaniem Państwa nie zachodzi obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pon ...

Związek Zawodowy prowadzący działalność gospodarczą wnosi zapytanie: czy zysk osiągnięty z całokształtu działalności za 2003 r. przeznaczony na działalność gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji, gdy powstał głównie dzięki zwrotom podatku VAT (art. 14 a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) ? Związek za 2003 r. nie osiągnął dochodu w świetle przepisów podatkowych (CIT-8 za 2003 r. wykazuje stratę).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie podatnika wyjaśnia co następuje: Działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178 ze zm.) jes ...

Generowanie strony w 9 ms