Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązki spadkobierców

Źródła przychodów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.08.2003 r. Ldz.124 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam działając w oparciu o art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pr ...

Wskazać sposób rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok za zmarłą w dniu 23 kwietnia 2003 r. małżonkę, biorąc pod uwagę opisany poniżej stan faktyczny: -żona w 2003 roku prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek, składała deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy /PIT-5/, ustaliła dochód z działalności oraz wpłacała należną zaliczkę - żona otrzymywała świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /do dnia zgonu renta inwalidzka/ - małżonek postanowieniem Sądu został uznany spadkobiercą wraz z córkami /po 1/3 części każde z nich /.

Obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ w roku podatkowym według ustalonego wzoru nakłada na podatników art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik obowiązany jest do potwierdzenia własnoręcznym podpisem danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, ustawa nie daje możliwości sporządzenia za zmarłego /w zastępstwie/ zeznania podatkow ...

Jaki jest tryb postępowania w sprawie rozliczenia rocznego podatnika po jego śmierci?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., Drugi Urząd Skarbowy Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w sprawie rozliczenia dochodów po zmarłym wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każdy człowiek od chwili urodzenia p ...

Jakie są obowiazki nastepcy prawnego w zakresie podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: przepisy art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również to ...

Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ? W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do art. 47 § 1, art. 59 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy – ordynacja podatkowa, art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 ...

Po śmierci żony podjąłem sprawę sądową o przyznanie jej podwyżki wynagrodzenia o 203 zł., którą wygrałem. Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozliczenia z Urzędem Skarbowym: czy w ramach prawa spadkowego- czy w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT bez uwgzlędnienia składek ZUS- czy też inaczej ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.2004 uzupełnione w dniu 14.09.2004 wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w 2003 roku otrzymał Pan za pośrednictwem Komornika Sądowego zasądzone wyrokiem Sądu wzrost wynagrodzenia wynika ...

Czy część towarów handlowych ujętych w remanencie, przypadająca na zmarłego wspólnika, powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Trzy osoby fizyczne (posiadające równe udziały) prowadziły działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Ponieważ w dniu 10 października 2003r. zmarł jeden ze wspólników, pozostali wspólnicy (jednym ze wspólników jest żona zmarłego) - na dzień 09 października 2003r. - sporządzili remanent towarów handlowych. Obecnie działalność gospodarcza jest kontynuowana przez pozostałych ...

Jak zbyć majątek firmy należący do zmarłej żony ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. w sprawie majątku firmy, pozostałego po zmarłej żonie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje. Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych, związanych z prowadzoną przez zmarłego podatnika działalnością gospodarczą uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 ...

1. Czy zobowiązanie zmarłego o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania jest zaliczane do długów spadkowych ? 2. Czy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, a która ma zostać przeznaczona na wykonanie zobowiązania powinien zostać odprowadzony podatek od spadku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielc ...

Spadkobierca zwrócił się o informację , czy na podstawie art.97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 1997r Nr 137 poz. 926 ze zm ) przysługuje mu zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez spadkodawcę .

Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 1997r Nr 137 poz. 926 ze zm ) w odpowiedzi na wniosek , który wpłynął do tutejszego Organu w dniu 14.09.2004r. i został uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 27.10.2004r. , w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , a dotyczący prawa do zwrotu nad ...

Generowanie strony w 3 ms