Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoła niepubliczna

Podatnik jest szkołą publiczną. Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu sali gimnastycznej na rzecz szkół prywatnych. Najemcy w wynajmowanym obiekcie prowadzą zajęcia i rozgrywki sportowe.

Wynajmowanie obiektu sportowego na różne cele jest klasyfikowane w zależności od tego, czy obiekt ten będzie później przez użytkownika wykorzystywany na cele komercyjne, czy też na cele, których nie można nazwać komercyjnymi. Uznaje się, że wynajem obiektu sportowego jest dokonywany na cel komercyjny wówczas, gdy w obiekcie tym organizowane są pokazy rozrywkowe, działalność handlowa, wesela, targi ...

Czy przysługuje prawo pomniejszania dochodu o otrzymaną dotację z budżetu gminy w przypadku wyboru w 2004r. sposobu opodatkowania dochodów z tytułu prowadzenia działalności kursowej i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Podatnik podał, iż otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta, które wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b i pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika z 02.02.2004r. z uzupełnieniem z dnia 12.02.2004r. w sprawie czy przysługuje prawo pomniejszania dochodu o otrzymaną dotację w przypadku wyboru w 2004r sposobu opodatkowania wg 19% stawki podatku dochodowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

1. Czy jako osoba fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej opłacająca podatek dochodowy na zasadach ogólnych przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogę skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeżeli tak, to jak mam ewidencjonować i rozliczać te dochody (wolne od podatku), które zamierzam przeznaczyć w danym roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele szkoły? 2. Czy przez “cele szkoły” należy rozumieć wyłącznie wydatki określone w przepisie art. 21 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy mam obowiązek składać miesięczne deklaracje PIT-5 i odprowadzać miesięczne zaliczki na na podatek dochodowy od osób fizycznych ? Jak mam określić zobowiązanie podatkowe w zeznaniu rocznym? 4. Czy otrzymywane dotacje z Ministerstwa Kultury i Sztuki na prowadzenie szkoły korzystają ( korzystały ) ze zwolnienia przedmiotowego w kontekście przepisu art.21 ust. 1 pkt 47b (dodanego) w 2004 roku przepisu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zastosowaniu zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyjaśniam, że dochody z tyt. prowadzenia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w myśl przepisu art. 21 us ...

W oparciu o jakie przepisy osoba fizyczna powinna prowadzić szkołę niepubliczną oraz jak rozliczać się z podatku?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 10.03.2004 r. w sprawie prowadzenia szkoły niepublicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Prowadzenie szkół niepublicznych przez osoby fizyczne stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ...

Czy w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 5.09.2002 r. Nr PB2/AS-033-0257-1236/02 przysługuje prawo złożenia do urzędu skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty w roku podatkowym, w którym wydatek został poniesiony?

Podatniczka jako osoba fizyczna od 1992 r. prowadzi niepubliczną szkołę, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W 1999r. Podatniczka zakupiła prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem administracyjnym, którą to nieruchomość wprowadziła do ewidencji środków trwałych i w którym to budynku prowadzi powyższą działalność oświatową. Z zał ...

Czy wyższa szkoła niepubliczna, kształcąca studentów m.in. w zakresie "zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej", z tytułu zakupu samochodu - do przewozu koni - od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przypadku zakupu samochodu do przewozu koni dokonanego przez wyższą szkołę niepubliczną od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli szkoła ta spełnia warunki określone w art.8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. / Dz..U. Nr 86 poz. 959 z późn. zmian./ szkoła będzie stroną zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie powyższego przepisu, a obowiązek ui ...

Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 05.07.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do statusu szkoły niepublicznej prowadzonej przez Spółkę oraz statusu Spółki, uzupełniony o własne stanowisko w sprawie dnia 28.07.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z d ...

1. Czy dochody uzyskane z wynajmu, bądź z serwisu komputerowego jeżeli zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością oświatową będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup środków trwałych (podlegających amortyzacji) przeznaczonych na cele szkoły, można uwzględnić jako wydatek pokryty z wcześniejszych dochodów, które dzięki temu są zwolnione z podatku dochodowego?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolnictwa, organizowania kursów zawodowych i językowych dla dorosłych (posiadając zaświadczenie o wpisie szkół i placówek niepublicznych), wynajem powierzchni lokalowych oraz serwis komputerowy. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż dochody uzyskane z ...

Czy złożone zamówienie Przez niepubliczną placówkę oświatową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę na ROUTER jest poprawne i spełnia warunki określone w kwestii naliczenia zerowej stawki podatku VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr. 54 poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:a) dla placówek oświatowych,b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ...

Co należy uznać za datę powstania przychodu w przypadku usług świadczonych przez prywatne szkoły języków obcych, gdy opłata wnoszona jest przez kursantow z góry za cały rok?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dni 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ...

Generowanie strony w 15 ms