Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stwierdzenie nadpłaty

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających ...

Proszę o wyjaśnienie czy będę mogła złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty za 2001r. oraz korektę zeznania podatkowego PIT-37 odliczając w nim od podatku 19% poniesionych wydatków na zakup nowego lokalu mieszkalnego w przypadku:zakupu w 2001r. lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna sprzedaży,określenia w 2002r. przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług od dochodu z tej sprzedaży.

Zgodnie z art.27a ust.1 pkt 1 lit d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art.3 ust.1, obliczony zgodnie z art.27, obniżony zgodnie z art.27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się na zasadach określonych w u ...

Czy można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w związku z poniesionymi wydatkami na opłacanie przewodnika, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane zostało w 2003 r., i wynika z niego iż trwała niepełnosprawność istnieje juz od 2001 r.?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w dniu 20 października 2003 r. w którym orzeczono: - znaczny stopień niepełnosprawności, - przyczynę niepełnosprawności R, - orzeczony stopień niepełnosprawności trwały, - niepełnosprawność istnieje od 8 listopada 2001 roku, - ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 8 listopada ...

Jak nalezy rozliczyć podatek od dywidendy w związku z uchyleniem przez Sąd uchwały wspólników o podziale zysków?

Ustosunkowując się do zagadnień przedstawionych w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PP-423/17/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. (stanowiącym pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na pod ...

Czy w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 5.09.2002 r. Nr PB2/AS-033-0257-1236/02 przysługuje prawo złożenia do urzędu skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty w roku podatkowym, w którym wydatek został poniesiony?

Podatniczka jako osoba fizyczna od 1992 r. prowadzi niepubliczną szkołę, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W 1999r. Podatniczka zakupiła prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem administracyjnym, którą to nieruchomość wprowadziła do ewidencji środków trwałych i w którym to budynku prowadzi powyższą działalność oświatową. Z zał ...

Czy podatniczka w myśl obowiązujących przepisów podatkowych może za okres od października 2001 do stycznia 2002r. sporządzić korektę deklaracji VAT-7, pomniejszając przychody i podatek należny o kwotę należności z tytułu usług, za które nie otrzymała zapłaty ?” “Czy powstałą w wyniku tej korekty nadpłatę podatniczka może zadysponować do zwrotu lub na poczet przyszłych należności?”

Aktem prawnym regulującym zagadnienie, o którym mowa w złożonym zapytaniu jest ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązująca do dnia 30-04-2004r. Zgodnie z przepisami art. 6 ust.8b pkt 2 lit. a cyt. powyżej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązek podatkow ...

W jaki sposób Podatnik może odzyskać kwotę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998r. od nieuregulowanych przez kontrahenta należności?

Stan faktyczny: W 1998r. Podatnik – prowadzący działalność gospodarczą „Usługi w zakresie instalacji sanitarnych i co.” – zawarł umowę ze Spółką z o.o., na rzecz której wykonywać miał prace obsługowo – konserwacyjnych, w zakresie ustalonym w załączniku do tej umowy. Za wykonywane prace Podatnik otrzymywać miał wynagrodzenie w formie stałego ryczałtu. Usługi dodatkowe, nie wymienione w załączniku, ...

Czy w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r. sygn. akt K 8/03 podatnik może w 2004 r. złożyć korektę zeznania rocznego za 2003 r. celem łącznego opodatkowania dochodów małżonków, w sytuacji gdy jeden z nich zmarł w ciągu roku podatkowego?

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) małżonkowie: - podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tj. podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, - między którymi istnieje wspólność majątkowa, - pozostający w związku małżeńs ...

Czy po zapłaceniu 10% zryczałtowanego podatku od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, a następnie wydatkowaniu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w terminie dwóch lat od daty dokonania tej sprzedaży na zakup mieszkania, działki pod budowę budynku mieszkalnego, podatnik może liczyć na zwrot uiszczonego podatku?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: · nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, · spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, · prawa ...

Generowanie strony w 7 ms