Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznanie roczne

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Dotyczy sporządzania za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2003 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, obejmującym sporządzanie za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym. Drugi Urząd Skarbowy w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogę dokonać rozliczenia pozostałych dochodów z żoną ? Pragnę nadmienić, iż z tytułu działalności gospodarczej nie uzyskałem w 2003 roku żadnych przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. informuje: Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym (złożo ...

Czy mogę dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. od dochodów ze stosunku pracy, przyznanej mi w 2000r. ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarczą prowadziłem w latach 1986-2000, następnie przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych i nie mogłem dokonywać odliczeń z tytułu przyznanej mi ulgi. Uważam, że mogę dokonać stosownych odliczeń.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uc ...

Czy przysługuje żonie (która w 2003 r. ukończyła 28 lat i nie uzyskała żadnego dochodu), prawo do odliczenia we wspólnym zeznaniu podatkowym - ulgi na kształcenie się w szkole wyższej?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), prawo do odliczenia wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej p ...

Czy w przypadku połączenia dwóch spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, gdy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metoda łączenia udziałów, spółka przejmująca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 łącznie uwzględniając przychody i koszty spółki przejmowanej, czy też należy złożyć dwa odrębne zeznania CIT-8?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu 12.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8, w przypadku po ...

Czy wydatki poniesione na remont mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego mogą być wykazane w zeznaniu rocznym przez przyszłego małżonka, który posiada stałe zameldowanie w remontowanym lokalu?Czy jako dowodu poniesienia wydatków remontowych konieczne jest posiadanie faktury VAT, czy wystarczy rachunek?

Zgodnie z art. 27a ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym po ...

Czy podatnikowi przysługuje roczne rozliczenie roczne w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Od lipca 2003 r. na mocy orzeczenia sądu podatnik pozostaje w separacji z małżonką, z którą faktycznie nie zamieszkuje już od 2000r., a od 1994 r. istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Podatnik jest osobą niepełnosprawną całkowicie niezdolną do pracy. Zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga częściowej opieki osób trzecich. Opiekę tę sprawuje jego dziewiętnastoletnia córka, która c ...

Czy nie uzyskawszy w 2003 r. żadnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej powinienem złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2003 r. na formularzu PIT-36 czy też na formularzu PIT-37?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2004 r.) w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz mając na uwadze przedstawi ...

Generowanie strony w 5 ms